Nieuws


 

Download hier het
PUUR programma

 

DE 10 PIJLERS VAN PUUR:

1. Actief & betrokken

WE DOEN ALLEMAAL MEE • Wij – inwoners, ondernemers en PUUR – maken samen het verschil. Vinden samen antwoorden op vragen van deze tijd. Reageren samen op een terugtredende overheid. Zijn samen verantwoordelijk voor onze lokale, inclusieve samenleving. Dus participeren, stimuleren, enthousiasmeren en proberen. Door te bereiken, betrekken en bewegen. We geloven 100% in de kracht van samen en in eigen initiatief. In een koers van nieuw denken en doen. In actief en betrokken, met liefhebbers van lokaal. Want samen kom je verder. Dus doe mee!LEES VERDER >

Samen besturen
PUUR gelooft in de kracht van samengaan van onze mooie dorpen. Samen zijn we 75 km² groot (ter vergelijking: Leiden is 23 km²). Dat biedt ongelooflijk veel kansen. Die gaan we benutten. We gaan samen denken en samen doen. Inwoners en gemeente. Met elkaar onze nieuwe gemeente besturen. Vanuit een goed bereikbaar en veelzijdig inzetbaar gemeentehuis. Met in elk dorp een loket. En met service aan huis.
 
Voor PUUR telt de mening, de ideeën, het enthousiasme, kennis en betrokkenheid van inwoners optimaal. Daarom zijn we vóór actieve wijkavonden, inspraak -en thema-avonden, burgerpanels, Oog & Oor bijeenkomsten, bewonersavonden, brainstormsessies, etc.

Omgevingsvisie ‘Noordwijk voor elkaar’
Sinds medio 2017 hebben we een visie op de toekomst. Nu nog voor het dorp Noordwijk. We geloven in de ‘kracht van samengaan’. PUUR vindt dat we direct na de fusie de omgevingsvisie moeten verrijken met inbreng vanuit de dorpen Noordwijkerhout en De Zilk. Eén gezamenlijke visie voor alle dorpen. Waarmee we de ‘kracht van samengaan’ recht doen.

Bereiken van inclusiviteit
Juist een samenleving waarin iedereen meedoet heeft kans van slagen. PUUR stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven. We helpen mensen om op eigen kracht verder te kunnen. Successen die wij steunen én verder binnen de hele gemeente willen uitrollen zijn:

 • Dierenhoeve (zorg- en kinderboerderij voor dagbesteding en re-integratie)
 • Reuring (dagopvang voor jong en ouder)
 • Friends United (sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking)
 • Sportief voor Werk (sociale activering vanuit de bijstand door sport)
 • Taal Huis (Nederlandse les en integratie voor ‘nieuwe’ Nederlanders)
   

Jonge Helden Trofee
PUUR gaat kinderen uit onze gemeente die een heldendaad of andere bijzondere daad hebben verricht op passende wijze onderscheiden met een speciaal daarvoor ontworpen trofee.

Samen efficiënter
Geld kun je maar één keer uitgeven. PUUR vindt dat we verstandig moeten omgaan met gemeenschapsgeld. Dat kan door:

 • zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring
 • accommodaties en voorzieningen te delen
 • subsidies aan te vullen door creatieve fondsenwerving
 • versnippering of verspilling door ‘eiland denken’ te voorkomen

Dynamische dienstverlening
PUUR streeft naar 'eerste klas' dienstverlening door de gemeente. Dichtbij. De nieuwe gemeente zien we als kans om dit samen te organiseren. Modern, passend bij deze tijd, met optimale en flexibele dienstverlening. De baliefunctie van de gemeente moet voor alle dorpen goed bereikbaar zijn. En we komen -indien gewenst- naar u toe. Paspoort leveren we thuis af, aangifte geboorte doen we aan huis, aanvraag (bouw)vergunning bespreken we bij u aan de keukentafel… We regelen het praktisch en dichtbij.

Right to Challenge
PUUR is enthousiast over Right to Challenge; een initiatief van de Rijksoverheid waarmee inwoners en ondernemers de politiek uitdagen. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van taken zoals inrichting en onderhoud van een wijk als wijkbewoners vinden dat zij dit beter kunnen doen. Gaan we samen mee experimenteren!


Rijdende rechter
Steeds vaker dreigen er conflicten tussen inwoners onderling of tussen gemeente en inwoners. Over uiteenlopende kwesties. Dat is ongewenst en onnodig duur. PUUR zet in op een ‘rijdende rechter’ binnen de gemeente. Dus eerst bemiddelen zodat partijen er samen uitkomen voordat de zaak juridisch uit de hand loopt.

Evenementenvergunningen
PUUR wil de vergunningsprocedure voor evenementen verkorten en versimpelen. Dit mag niet ten koste gaan van veiligheid. We zijn voor heldere spelregels, korte lijnen en zo min mogelijk kosten.

Evenementencoördinator
Het organiseren van evenementen is leuk en belangrijk. Om het samen te doen. Én om onze lokale economie aan te jagen. De omvang van de nieuwe gemeente maakt het mogelijk geld vrij te maken voor een permanente evenementencoördinator die alles op elkaar afstemt en organisaties begeleidt bij de noodzakelijke procedures en vergunningen.

Adviesraden
Voor de nieuwe gemeente maken we beleid. Voor cultuur, natuur, welzijn, sport, onderwijs, verkeer, economie, duurzaamheid. Dat doen we met inwoners, ondernemers, organisaties… en met ‘raden van advies’ die ons gevraagd en ongevraagd kunnen bijstaan met hun ‘specialistische’ kennis en ervaringen.

Snuffelstages
PUUR stimuleert (snuffel)stages. De nieuwe gemeente biedt daarvoor talloze mogelijkheden binnen onze economische pijlers Zorg, Space, Bloemen en Horeca. Zo laten we jongeren kennismaken met het dagelijkse werk van veel inwoners en leveren ze een bijdrage aan de samenleving. Invulling over de uitvoering doen we in overleg met onderwijs en welzijn. Uiteraard zijn jongeren ook welkom bij onze gemeentelijke organisatie.
 
Jongerengemeenteraad
PUUR zet  in op de komst van een actieve jongerenraad voor al onze dorpen. Met 27 leden een-op-een vergelijkbaar met de formele raad. We willen niet alleen praten óver jongeren, maar vooral mét jongeren. Zij weten wat zij willen. Bij uitgaan, sporten, muziek maken, vakantiebanen…

Jonger < 18 jaar
PUUR stimuleert investeringen in uitgaansmogelijkheden en evenementen voor jongeren < 18 jaar in alle dorpen. Door landelijke wetgeving zijn ze niet altijd welkom in horecagelegenheden. Ze vallen tussen wal en schip. PUUR gaat graag de uitdaging aan door met de jongerenraad en horecaondernemers aan tafel te gaan om de ideeën die er leven te realiseren.


Taken Holland Rijnland
De gemeente Noordwijk is een van de 14 gemeenten van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. PUUR volgt de samenwerking binne Holland Rijland met een kritische blik. 'Regionaal wat regionaal moet. Lokaal als het lokaal kan.'Door de fusie hebben we als gemeente een sterke eigen positie. Alleen de gemeente overstijgende zaken vindt PUUR relevant voor samenwerking. Zoals regionale bereikbaarheid, grote duurzaamheidsopgaven en bovenregionale woonopgaven. Als het gaat om zorgtaken zoals Jeugdzorg worden deze weer dichtbij de gemeente georganiseerd.

SLUIT>

2. PUUR De Zilk, PUUR Noordwijk, PUUR Noordwijkerhout

IEDEREEN TELT MEE • NIEUW NOORDWIJK, dat is drie dorpen met Noordwijkers, Zilkers en Noordwijkerhouters. Met eigen lokale belangen, eigen dorpscultuur én gezamenlijke onderwerpen. Dat vraagt om lokaal maatwerk voor inwoners en ondernemers. Met wederzijds respect en begrip. Met ruimte en vertrouwen. Met geloof in 'samen zelfstandig'. Met delen en verbinden. Met genieten van ‘mooi leven’, van cultuur en van activiteiten. Met het bundelen van de krachten, zónder in te leveren op het eigen dorpskarakter. Dus hallo nieuwe gemeente, wat een mooi begin.LEES VERDER >

Belang van elk dorp
We houden van de eigenheid en kracht van ieder dorp. Bij het nemen van een besluit kijkt PUUR altijd naar wat het betekent voor inwoners. Wat wordt jouw eigen dorp er beter van? En wat wordt de hele gemeente er beter van? Zo doen we aan alle inwoners recht.

Positie in regio versterken
Met onze nieuwe gemeente claimen we een sterke positie in de regio. De fusie maakt onze gemeente niet alleen groter, maar ook sterker. We weten meer, we kunnen meer en vullen elkaar perfect aan. Dat moeten we benutten. Daarom zijn we voor het inzetten van een strategisch adviseur die helpt onze positie te versterken in regionale samenwerkingen als Holland Rijnland, Hart van Holland, Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, Greenport Duin- & Bollenstreek en Hollandse Duinen.

Regionale oriëntatie
PUUR stuurt aan op intensievere samenwerking met de 071-gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden. Zeker als het gaat om toerisme en economie liggen daar kansen voor onze nieuwe gemeente. Vanzelfsprekend verliezen we de goede samenwerking met andere regiogemeenten niet uit het oog.

Delen is vermenigvuldigen
PUUR is het volledig eens met de uitspraak ‘delen is vermenigvuldigen’. Dus delen we binnen onze gemeente beschikbare kennis, middelen, (levens)ervaring, initiatieven, etc. En gaan we die effectief inzetten: samen sterker. We kijken ook buiten onze gemeentegrenzen, bij andere gemeentes, organisaties en instellingen. We benutten en delen slimme ideeën van en met anderen.
 
Wethouders uit onze dorpen
PUUR vindt dat de wethouders uit onze eigen dorpen moeten komen. Zij moeten midden in de lokale samenleving staan. Weten wat er speelt. Makkelijk benaderbaar zijn. Dichtbij dus. Zij moeten bij voorkeur al in de eigen gemeente wonen.

Elk dorp eigen wethouder
Dichtbij betekent voor PUUR ook het aanspreekbaar zijn van het college van burgemeester en wethouders. We kiezen voor wethouders die naast een eigen portefeuille ook het aanspreekpunt zijn voor één van de dorpen. 

Initiatievenmakelaar
De rol van de gemeente verandert. We worden steeds meer een teamspeler: bij lokale plannen en initiatieven die op ons afkomen denken en helpen we mee. We zetten een initiatievenmakelaar in die meewerkt om een initiatief verder te brengen en de ontwikkeling of het plan van de grond te krijgen.

Zorgpool
Er worden steeds meer taken (en beleid) door het Rijk bij onze gemeente neergelegd: jeugdzorg, langdurige zorg, Wmo… het rijtje wordt steeds langer. Daar staan niet altijd voldoende (financiële) middelen tegenover. Daarentegen kunnen we de zorg nu zelf organiseren. Beter dus. PUUR kiest voor een aanpak dicht bij de mensen die het aangaat. Waar nodig 24/7. Professionals en vrijwilligers die dag en nacht bereid zijn een helpende hand te bieden. Dit faciliteren we door samen met onze welzijnsorganisaties een zorgpool op te zetten.

Integer betrouwbaar bestuur
De belangen zijn groot in onze gemeente. Afwegingen tussen persoonlijke en algemene belangen zijn soms lastig. PUUR ziet erop toe dat er sprake is van integer en goed democratisch bestuur. Alle inwoners mogen vertrouwen op onbaatzuchtige, integere en betrokken bestuurders. Bij PUUR is geen plaats voor (kandidaat)bestuurders met directe of indirecte belangen en/of eigenbelang.

Elke vereniging telt mee
Alle lokale cultuur- en sportverenigingen zijn onmisbaar voor de samenhang, dynamiek en identiteit van onze dorpen. Zij zijn het kloppend hart van onze gemeente. PUUR biedt onvoorwaardelijk steun. Met subsidies of door (personele) hulp te bieden bij het aanboren van andere financiële bronnen zoals fondsenwerving. We zetten in op een centraal loket/steunpunt/vraagbaak.

Carnavallen met zijn allen
Carnaval is jaarlijks hét feest in de drie dorpen. Plezier verstevigt de verbinding tussen inwoners van alle leeftijden. Dat geldt ook voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking. We ontzorgen de carnavalsverenigingen en vrijwilligers door het bieden van passende accommodaties, efficiënte vergunningverstrekking en vrijwilligersverzekeringen.Zo blijft het organiseren ook een feest.

Omroep BO waardevolle verbinder
BO is onze RTV-omroep die informatief en communicatief dicht bij inwoners staat. Een waardevolle verbinder die kan rekenen op de financiële steun van onze gemeente om vorm en inhoud van de omroepactiviteiten te versterken.

Slim gebruik maatschappelijke huisvesting
Ook hier geldt dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is. Anders gezegd: slim en verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Zowel bij bestaande als nieuwe huisvesting van verenigingen en maatschappelijke organisaties onderzoeken we waar voorzieningen multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Zonder dat dit ten koste gaat van de eigen identiteit.

Voorzieningen op peil
PUUR vindt dat voor álle dorpen de voorzieningen op peil moeten blijven. Pinautomaat, brievenbus, supermarkt (boodschappen in de buurt), bushaltes… voorzieningen die we niet kunnen missen. Als vaste, permanente voorzieningen niet haalbaar zijn, dan zetten we ons in voor alternatieve oplossingen. We benutten de kracht en ideeën vanuit het dorp.

Levendige dorpskernen
Elk dorp van onze gemeente heeft een ziel met een eigen identiteit, een eigen karakter. Dat bindt mensen en maakt inwoners blij. Verpaupering, verstorend gedrag, vervuiling, leegstand binnen je eigen dorp doet pijn. Het raakt je hart. PUUR vindt dat er geïnvesteerd moet worden in het versterken van de levendigheid van de centra in de dorpen. Met respect, zodat het dorp ‘eigen' blijft. Gezellig dus! Daar varen we allemaal wel bij.

Trouwen op iedere locatie 
Hoe mooi is het als mensen op hun Grote Dag voor een eigen trouwlocatie kiezen. Laat mensen binnen hun dorp trouwen waar ze willen. Ook op een 'eigen plek onder de zon'.  


Communicatie helder en duidelijk
Contact tussen gemeente en inwoners neemt almaar toe. Over en weer. Over de meest uiteenlopende zaken. Bij overheidsparticipatie. Persoonlijk of via e-brieven. Via gedrukte media of social media. Voor alle contacten geldt dat de informatie helder en duidelijk is. PUUR is voor check, check, dubbelcheck… geen bericht de deur uit voordat het op inhoud en leesbaarheid is gecontroleerd. En bij reacties… niet van het kastje naar de muur sturen. Maar klaar staan voor een gesprek.

SLUIT>

3. Daar wil ik wonen

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ONDER DE ZON • Onze dorpen zijn zeer aantrekkelijk om te wonen en het woningaanbod is beperkt. De manier waarop jonge starters, senioren, gezinnen en singles willen wonen is in beweging. Het aanbod van nieuwbouw moet daarop aansluiten. Met wonen voor iedereen, bereikbaar en betaalbaar. Waarin de woonbehoefte, de leefbaarheid en de verschillende woonvormen centraal staan, met alle ruimte voor vernieuwing en ‘vergroening’. We zijn kritisch op maat en schaal van projecten en bestemmingsplannen zijn leidend. Zo ontwikkelen we samen in onze gemeente een nieuwe, moderne kijk op wonen, op leven met elkaar. En versterken we de dynamiek in onze dorpen. LEES VERDER >

Wonen op maat
PUUR wil samen met inwoners van alle dorpen een visie op wonen op maat ontwikkelen. Met aandacht voor:

 • Plekken voor jonge mensen in onze dorpen (niet vergrijzen)
 • Voorkomen en wegnemen vereenzaming
 • Bevorderen diversiteit en versterken van dynamiek (geen slaapdorp worden)
 • Sociaal duurzaam wonen (levensloopbestendig en omzien naar elkaar)
 • Doorstromen naar andere passende woonruimte
 • Duurzame en kleinschalige woonvormen voor ouderen, met concepten als Gastenhuis en Knarrenhof
 • Wonen met zorg op maat en op afroep, voor jong en ouder
 • Bouwen in eigen beheer (waarin inwoners met elkaar de wijk inrichten en beheren) en welstandsvrij
 • Collectieve woonvormen (woongemeenschap, ook bijvoorbeeld voor senioren of mensen met een beperking)
 • Vernieuwende woonconcepten zoals tiny houses
 • De mogelijkheid een deel van de recreatiewoningen permanent te bewonen
   

Meer wonen in De Zilk
Woonwijk Het Zilt moet er snel komen. Nieuwbouw komt de vitaliteit van De Zilk ten goede. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod, met name jongeren trekken om die reden weg uit het dorp. Daarom moeten we mogelijke ‘inbreidingslocaties’ en lintbebouwing op een rij zetten.

Wonen op BAVO
Samen met projectontwikkelaar, landschapsarchitect en nieuwe bewoners gaan we met spoed van het BAVO-terrein een veilige kindvriendelijke wijk maken. Met focus op prettig wonen, recreëren en natuurbeleving. En toonaangevend als het gaat om duurzame energievoorziening.

Fijn wonen in Bronsgeest
Jaren jojo-en: wel of niet bouwen in Bronsgeest. De vraag naar (betaalbare) woningen is enorm gestegen; de vraag naar sociale huur in het dorp Noordwijk is 10x hoger dan het aanbod. PUUR is blij dat er nu gewoond gaat worden in Bronsgeest. Niet met het doel om het vol te bouwen. Hoe we gaan wonen wordt niet bedacht op de tekentafel, maar SAMEN met omwonenden en toekomstige bewoners. Juist zij weten hoe je met elkaar een aantrekkelijke leefgemeenschap ontwikkelt. Met oog en respect voor de omgeving en voor de entree van Noordwijk. Een goed voorbeeld van vernieuwend ontwikkelen en bouwen.

Groen wonen
PUUR stimuleert initiatieven om groen wonen mogelijk te maken. We vinden het belangrijk om regionaal én binnen onze dorpen een totaalvisie te ontwikkelen met een diversiteit aan oplossingen als

 • een Warmtevisie voor alle dorpen en een Warmteplan voor elke wijk
 • Energieneutraal. Met Nul-op-de-Meter woningen of zelfs Plus-op-de-Meter
 • Klimaatadaptatie. Met aanpassingen gericht op klimaatontwikkelingen zoals langdurige droogte en hevige hoosbuien (bijv. Operatie Steenbreek om ‘verstening’ van tuinen te voorkomen of de aanleg van waterbassins om overtollig water te benutten)


Groen lenen
PUUR is voorstander van ‘groene gemeentelijke leningen’ voor het verduurzamen van woningen. Wij willen ervaringen van andere gemeentes en inwoners horen en op basis daarvan een praktisch plan ontwikkelen. Samen met onze inwoners, aansluitend op hún behoefte.

Verantwoord duurzaam
PUUR is voor duurzaamheid, met gebruik van gezond verstand. Bij grootschalige duurzame initiatieven zoals windmolenparken en zonneweiden beoordelen we het mogelijk negatieve effect op de leefomgeving.

Wonen voor iedereen
PUUR vindt dat er bij grotere nieuwbouwprojecten evenwichtig moet worden gebouwd. Niet alleen voor de ‘happy few’. We moeten bouwen voor iedereen, voor elk budget, zeker in de huidige dynamische woningmarkt. Daarom hanteren wij bij nieuwbouwplannen de norm van minimaal 30% sociale woningbouw met evenwichtige verdeling over de verschillende woonkernen. Waarbij het dorp Noordwijk een inhaalslag maakt, onder meer door 40% sociale woningen in Bronsgeest te bouwen. Kleinschalige projecten kunnen bij uitstek geschikt zijn voor 100% sociale woningbouw.

Doorstromen naar passende woning
Veel inwoners in onze dorpen wonen niet op maat en zouden dolgraag een andere woning willen. Jonge gezinnen wonen te klein. Ouderen en alleenstaanden te groot. Scheefwoners te goedkoop, starters te duur. PUUR is voorstander van een woonconsulent die de woningmarkt in onze dorpen continu monitort. En inwoners helpt bij het vinden van passende woonruimte.

Handhaven gebruik woningen
Steeds meer woonruimte in onze dorpen wordt onttrokken voor toeristisch gebruik: Bed & Breakfast, Airbnb, short en long stay. Gebruik  tegen de regels in veroorzaakt niet alleen overlast, het betekent ook dat er steeds minder woningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden. PUUR zet in op helder beleid en stelt middelen beschikbaar om bij ongewenst gebruik te handhaven.

Arbeidsmigranten werken mee
Onze regionale economie groeit. De vraag naar arbeidskrachten stijgt. Werknemers uit Polen en andere landen springen bij, veelal tijdelijk. Steeds vaker vervullen zij vacatures in de zorg, agrarische sector en horeca. Daar zijn ze onmisbaar. Een nijpend probleem is fatsoenlijke huisvesting. Vooral voor tijdelijke krachten. Door gebrek aan huisvesting ontstaat er door ‘over-bewoning’ overlast in straten en wijken. PUUR kent de ervaringen met de Trampoline in Noordwijkerhout en is voorstander van vergelijkbare concepten elders in onze dorpen. Om van tijdelijke nieuwkomers blijvers te maken, ondersteunen we inburgeringscursussen.

Lening om te blijven
Naast het mogelijk maken voor starters om een eigen woning te kopen is PUUR ook voorstander van leningen voor ouderen om langer in hun eigen woning te kunnen wonen. Met een maximale lening van € 50.000 uit het Stimuleringsfonds Huisvesting kunnen zij hun woning levensloopbestendig maken.

Beleving op de Grent
De Grent was HET uitgaansgebied voor Noordwijk en de regio. Economische omstandigheden, nieuwe wet- en regelgeving en veranderende interesses van zowel jong als ouder hebben op de Grent tot verpaupering geleid. Onder aanvoering van PUUR wordt er een herontwikkeling op gang gebracht om de Grent weer tot leven te brengen. Samen met eigenaren worden er plannen gemaakt met een mix van uitgaan, wonen en retail.  PUUR zet zich in om deze plannen verder te brengen! Met als inzet PUUR gezellig. En veilig.

Statushouders
PUUR volgt het landelijk beleid voor de huisvesting van statushouders. Dat is gebaseerd op een evenredige verdeling van vergunninghouders over alle gemeenten in Nederland.

Sollasi 55+
We staan positief tegenover het initiatief van eigenaar én bewoners om van Sollasi een 55+ park te maken. In het plan zijn faciliteiten als een supermarkt, een zorgpunt en OV naar de kernen van Noordwijk, De Zilk en Noordwijkerhout opgenomen. De landelijke overheid en provincies ondersteunen actief de plannen voor het herbestemmen van verouderde recreatieparken. Alleen daar waar het past ondersteunt PUUR initiatieven om op vakantieparken permanente bewoning toe te staan.

SLUIT>

4. Zorgzaam & zelfredzaam

DAT DOEN WE MET ELKAAR • Zelfredzaamheid en eigen regie zijn zeer belangrijk in ons beleid. En Zorg zeker niet minder! We stimuleren initiatieven van inwoners en ondernemers, waarbij de rol van de gemeente steeds meer faciliterend en ondersteunend is. Kwetsbare groepen kunnen altijd rekenen op zorg, goede lokale zorg; begrijpelijk, toegankelijk en dichtbij. Met duidelijkheid over de mogelijkheden en de kosten (wie, wat, waar, wanneer, hoeveel). En met extra aandacht voor de mantelzorgers. Wmo- en zorggelden worden uitsluitend besteed aan zorg voor onze inwoners.LEES VERDER >

Onze inclusieve samenleving
PUUR ondersteunt bewezen succesvolle projecten die passen bij een inclusieve samenleving. Die inwoners met elkaar verbinden. En mensen de kans geven om een tegenprestatie te leveren. Om mee te doen aan onze samenleving. Belbus, Reuring, Sportief voor Werk, Friends United, Samen voor Vrede, Vrijheidsfestival, Sportverkiezingen etc… We vinden dat deze projecten in alle dorpen moeten worden ‘uitgerold’.

Rolstoelvriendelijk strand en natuur
PUUR vindt dat strand en natuurgebieden toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In overleg met inwoners en ondernemers zoeken we naar goed werkende, milieuvriendelijke voorzieningen zoals rolmatten op het strand. De NRB-locatie op het strand voor de Koningin Wilhelmina Boulevard die binnenkort vrijkomt, reserveren we voor een locatie voor ‘rolstoelers’, met bijpassende voorzieningen.

Toewijzing levensbestendige huurwoningen
Kapitaalvernietiging bij de toewijzing van aangepaste huurwoningen is ons een doorn in het oog. Woningen die zijn aangepast op basis van de zorgvraag van de bewoner (bijvoorbeeld met een traplift) moeten waar mogelijk bij wisseling van huurder worden toegewezen aan woningzoekenden met eenzelfde vraag naar een aangepaste woning.

Langer zelfstandig wonen
Voor wie het kan en wie het wil vindt PUUR dat inwoners zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Digitale hulpmiddelen zoals huiscomputers, medisch advies via beeldbellen, controles op afstand en dergelijke zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Een voorwaarde is optimaal internet binnen de gehele gemeente, inclusief de buitengebieden. Dit heeft prioriteit.

Warme contacten uitkeringsgerechtigden
In onze samenleving worden inwoners met een hulpvraag steeds meer ‘een nummer’. We verliezen mensen in de bijstand uit het oog. Doordat we als gemeente groter worden kunnen we de persoonlijke, individuele begeleiding van inwoners die een uitkering hebben terugbrengen naar onze dorpen – daar waar het thuis hoort. Wij geloven in ons-kent-ons: persoonlijke begeleiding door medewerkers die de situatie van de inwoner kennen. Uitvoering van de regels en procedures blijft bij de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Het Lokaal Loket voor informatie en vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning maken we toegankelijker. De persoonlijke begeleiding staat voorop.
 
Huishoudelijke Hulp (Wmo)
PUUR staat kritisch tegenover de huidige opzet van huishoudelijke hulp (Wmo). Er zijn twijfels over hoe de afspraak ‘schoon en leefbaar huis’ wordt ingevuld. Is de klant tevreden? Zijn er andere opties? Als grotere gemeente hebben we meer slagkracht. Dus zetten we in op scherper inkopen, meer maatwerk en betere hulp.

Dementievriendelijk
PUUR vindt dat mensen altijd hun waardigheid moeten (kunnen) behouden. Mensen met dementie moeten zo lang en zo goed mogelijk actief kunnen deelnemen aan de samenleving. We willen dat onze nieuwe gemeente een ‘Dementievriendelijke gemeente’ wordt. We volgen de regels, richtlijnen en faciliteren trainingen van ‘Samen Dementievriendelijk’.

Hulp bij Jeugdzorg
De jeugd moet altijd kunnen rekenen op hulp. Adequaat en professioneel. Om de kosten te beperken kiezen we voor het vroegtijdig inzetten van hulpjeugdverleners, aangesloten bij onze ‘sociaal wijkteams’. Door de kracht van het samengaan van onze dorpen liggen er mogelijk kansen om het anders te organiseren, het met anderen… altijd gericht op hulp dichtbij.

Openbare en toegankelijke toiletten
PUUR ziet een openbaar toilet als een basisvoorziening voor jong en ouder. En zeker voor mensen met een beperking zoals een stoma. We zorgen voor voldoende openbaar toegankelijke toiletten in alle dorpen. Ook willen we dat toiletten in horeca/gemeentehuis/bibliotheek, verenigingsgebouwen,etc. beschikbaar zijn. Gratis opengesteld voor publiek. Op de deur herkenbaar met een sticker en vindbaar via de landelijke app HogeNood.

Huisartsenpost blijft dichtbij
PUUR maakt zich hard voor het openhouden van de huisartsenpost in Voorhout.

Werken aan vrijwillig werken
Op zoek naar werk, gestopt met werken… of juist het te-druk-hebben met werken. Voor veel mensen is vrijwillig werk voor en in onze samenleving waardevol. PUUR gaat dit praktisch organiseren zodat iedereen ‘op maat’ zijn vrijwillige bijdrage kan leveren: structureel, eenmalig of projectmatig. Verenigingen krijgen support om vrijwilligers te bereiken, te vinden en te begeleiden. Samen met onze welzijnsorganisaties maken we een plan van aanpak.

Zorg voor mantelzorgers
Mantelzorgers helpen (vrijwillig) mensen die zorg nodig hebben. Dat kan zwaar en belastend zijn. Samen met onze welzijnsorganisaties gaan we op zoek naar ideeën om mantelzorgers een steuntje in de rug te geven. Ze van tijd tot tijd te ontlasten. Vanzelfsprekend handhaven we de Mantelzorgpas en Mantelzorgcheque.  

Samenhang in zorgaanbod
Zorg nodig hebben is niet altijd leuk… het wordt vervelender als de zorg niet goed is georganiseerd, niet goed op elkaar aansluit. Telkens weer opnieuw je verhaal doen, procedures volgen en afwachten of het goed komt. Als nieuwe, grotere gemeente krijgen we meer grip op de uitvoering van de zorgvraag. Casemanagers zijn de oplossing voor meer afstemming, samenwerking en samenhang bij de zorgverlening, van begin tot eind.

Jong op gewicht
Overgewicht bij jongeren is een ongezonde trend. Ook in onze gemeente. Als gemeente investeren we met tijd en geld in JOGG, een initiatief waarmee we jongeren stimuleren om op gezond gewicht te komen én te blijven. Door gezond te eten en te bewegen. Naast bevorderen van beweegonderwijs investeert PUUR in goede voorlichting.

Preventieconsulent
Zorg is niet alleen duur, het kan ook voorkomen worden. Door preventie. Hoe fijn is het dat er iemand naast je staat die je helpt als het even tegenzit. Die je sterker maakt om in onze samenleving te staan. Samen met onze welzijnsorganisatie onderzoekt PUUR hoe zorg kan worden voorkomen worden voorkomen door de inzet van preventieconsulenten.

Banen voor arbeidsgehandicapten
Momenteel zijn er onvoldoende arbeidsgehandicapten werkzaam bij de gemeente. De fusie is dé gelegenheid om meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar te stellen. Dat vraagt om actief en stimulerend gemeentelijk beleid. 

SLUIT>

5. We komen er wel

GROEN EN VEILIG OP WEG • Bereikbaarheid is belangrijk, voor inwoners, ondernemers, medewerkers, (zakelijke) bezoekers en toeristen. Niet alleen de ontsluiting binnen de nieuwe gemeente Noordwijk zelf vraagt aandacht, maar ook regionaal en binnen de Randstad. Met wegen en parkeergelegenheid, fiets- en wandelpaden, vaarverbindingen, openbaar vervoer, etc. Met aandacht voor veiligheid, inrichting en gebruik. En met alle ruimte voor de ontwikkeling van groene, duurzame vervoersalternatieven, en (solar)oplaadpunten.LEES VERDER >

Verkeersroulatie
PUUR wil een logische en efficiënte doorstroming van het lokale  verkeer. Daarom moet er voor de gehele gemeente een nieuw verkeerscirculatieplan komen. Veranderingen van rijrichtingen, autowerende maatregelen, venstertijden voor wielrenners worden hierbij niet uit de weg gegaan. Accenten bij het nieuwe verkeersplan zijn:              

 • Optimale en veilige mobiliteit voor álle verkeersdeelnemers
 • Stimuleren van duurzaam vervoer
 • Optimale bereikbaarheid bínnen de eigen gemeente
 • Inzetten transferia
 • Structurele oplossingen voor parkeren van fiets en auto
   

Parkeerdruk wegnemen
In sommige delen binnen onze (nieuwe) gemeente is de parkeerdruk hoog. Dat leidt tot irritatie van inwoners en bezoekers. Ook voor winkeliers in onze dorpscentra is dit nadelig; zij zijn slecht bereikbaar. PUUR lost de parkeerproblemen in samenspraak met belanghebbenden op. Een duidelijk parkeerbeleid, waarmee we betaald parkeren binnen de gemeente tot een minimum beperken. Geen betaald parkeren in Noordwijkerhout en De Zilk en de parkeerkaart voor het dorp Noordwijk komt voor alle inwoners in alle dorpen beschikbaar.

Parkeren in toeristisch kerngebied
PUUR steunt de aanpak om tot een structurele parkeeroplossing te komen in Noordwijk aan Zee. Een goed parkeerplan geeft letterlijk ruimte aan de hoognodige kwaliteitsslag voor de Boulevard en omgeving. De haalbaarheidsstudie die plaatsvindt geeft inzicht in de mogelijke varianten: parkeren in duin, kop van de Hoofdstraat, Wantveld, Vuurtorenplein. En voor de piekbelasting op hoogzomerse dagen op transferia. Dubbelgebruik heeft de voorkeur. Het stimuleert de economie (parkeergarage annex congresruimte) en maakt onze gemeente duurzamer (transferia voor parkeren, zonneweiden en distributieknooppunten). De definitieve keuze voor een parkeervariant zal begin 2019 gemaakt worden door de nieuwe gemeenteraad.

Parkeerverwijssysteem
Om parkeerterreinen en garages optimaal te benutten en zoekverkeer te voorkomen kiest PUUR voor een parkeerverwijssysteem. Waar mogelijk betrekken we daar ook particuliere garages bij.

Parkeren bij nieuwe woningen
De parkeernorm bij nieuwbouw wordt opnieuw bekeken. Deze is gebaseerd op theoretische rekenmodellen en ‘botst’ vaak met de praktijk. We willen parkeerdruk voorkomen, daarentegen ook verstening tegengaan door aanleg van onnodige parkeervakken. Parkeren uit zicht is het streven waarbij ondergronds de voorkeur heeft. Parkeren op maat dus; in samenspraak met inwoners en wijkverenigingen.

Groene mobiliteit
PUUR zet in op  ‘groene mobiliteit’. Alternatieven voor vervoer per auto worden ondersteund. Met als knooppunt(en) transferia aan de rand van onze gemeente. De aanleg van veilige fietspaden heeft prioriteit evenals het veilig maken van bestaande fietspaden. De aanleg van snelfietspaden en snelbusbanen moet op de regionale agenda worden gezet.

Hoogwaardig OV
PUUR vindt dat de busverbindingen naar de drie dorpen en binnen de drie dorpen kritisch besproken moeten worden met de busmaatschappijen. Alle delen van de gemeente moeten per openbaar vervoer tot laat in de avond goed bereikbaar zijn. Slimme, duurzame oplossingen hebben de voorkeur. Het visgraatmodel zoals dit door de regiosamenwerking Hart van Holland is gepresenteerd, spreekt ons aan. Aansluiting op strategische stations als Sassenheim, Leiden en Schiphol moet beter, vaker en sneller zijn.

Veilig over met 3D-zebrapad
Om de veiligheid in het verkeer te vergroten kiest PUUR voor de aanleg van 3D-zebrapaden. Ook andere creatieve en nieuwe oplossingen juichen we toe. Met elkaar gaan we dan de haalbaarheid (technisch en financieel) onderzoeken.

Auto te gast
We kiezen voor meer ruimte en beleving in alle dorpskernen zoals rond de Witte Kerk in Noordwijkerhout en op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Voetgangers staan centraal en auto’s zijn te gast. Goed voor het milieu, goed voor onze gezondheid (minder fijnstof) en goed voor de versterking van de sfeervolle dorpskernen en de beleving op de Koningin Wilhelmina Boulevard.

Fietsen parkeren
Het behoeft geen betoog dat PUUR het gebruik van fietsen steunt. Een logische voorwaarde is dat er voldoende kwalitatieve en veilige fietsenstallingen komen. In de dorpskernen, de winkelcentra, transferia, boulevards, strandafritten, strandslagen en overige logische plekken. Met oplaadpunten voor e-bikes.

Verdubbeling N206
PUUR wil de mogelijkheid van verdubbeling van de N206 laten onderzoeken. Het is een belangrijke verkeersader in onze regio. Zeker in combinatie met andere opties zoals de Pioniersbaan, Duinpolderweg. Bereikbaarheid is zeer belangrijk. Zowel voor eigen woon-werkverkeer, zakelijk verkeer als toerisme.

Verlengen Beeklaan Noordwijk
De aansluiting van de Beeklaan op de N206 moet worden uitgebreid met een fly-over naar het noorden, richting Noordwijkerhout en de Zilk.

Rotondes voor stoplichten
PUUR zal in geen van de dorpen nieuwe stoplichten aanleggen. Gevaarlijke kruispunten zullen worden vervangen door rotondes of andere inventieve of innovatieve oplossingen.

Transferia als tussenstation
PUUR ziet mogelijkheden van parkeren en laden/lossen aan de randen van de gemeente. Vanuit deze transferia zorgen elektrische pendelbusjes en milieuvriendelijk goederentransport voor een veilige en groene leefomgeving. Ook kunnen de transferia gebruikt worden voor overstapplaats voor OV, gedeeld vervoer, laadpunten en toekomstige wensen.

Alternatief voor zwaar verkeer
Zwaar (vracht)verkeer weren we uit de dorpscentra. Dat bevordert de verkeersveiligheid, geeft minder fijnstof en vermindert geluidsoverlast. Bedrijven die in de centra bevoorraad moeten worden, maken gebruik van overslagpunten (bij de transferia). Bij uitzondering is ondergronds of inpandig laden en lossen een alternatief. Bij voorkeur worden ondergrondse plekken gedeeld met meerdere bedrijven.
 
Verbindingsweg BAVO
PUUR wil dat de verbindingsweg tussen het BAVO-terrein en de N206 meteen wordt gerealiseerd. Zeker voordat het bouwverkeer richting de BAVO op gang komt. Dit ontlast de andere wegen en zorgt voor een snelle en veilige doorstroming. En voorkomt overlast in het dorp.
 
Groene strandpendel
PUUR wil dat vanaf 2019 de strandpendel duurzaam rijdt, elektrisch of op andere groene brandstof.

De bus van dorp tot dorp 
Om de mobiliteit voor jong & ouder te vergroten en de spreiding van toeristen te bevorderen is het noodzakelijk een hop-on-hop-off te laten rijden tussen alle dorpen. Bij voorkeur het hele jaar.

Oost-West verbinding
De Duinpolderweg is onmisbaar voor een bloeiende economie binnen onze nieuwe gemeente. We moeten actief meedenken en bijdragen aan de beste oplossing voor onze regio, vooral als het gaat om de aansluiting op de N206. Het visgraatmodel als aanpak voor een goed bereikbare regio spreekt ons aan.

Veilige fietspaden
PUUR wil de veiligheid van fietspaden verbeteren. Zeker nu het gebruik door e-bikers en wielrenners toeneemt. Zijn ze breed genoeg? Goed verlicht? Zijn oversteekplaatsen en aansluitingen veilig? Hoe combineren we ‘snelverkeer’ en normaal recreatief gebruik'? Op basis van bevindingen komen we met concrete verbeteraanpak.

Eindeloos veilig wandelen
Wandelen eerst! Dat heeft hoge prioriteit bij PUUR. Zijn de paden veilig en goed onderhouden? Zijn er voldoende paden? Sluiten ze goed op elkaar aan en zijn oversteekpunten veilig? Zijn ze breed genoeg, ook voor mindervaliden en kinderwagens? Op basis van bevindingen komen we met concrete verbeteraanpak.

School op Seef
Meer kinderen op de fiets. Tussen scholen en wijken en sportaccommodaties. Veiligheid boven alles. Verkeerslessen op de basisschool zijn een must. Waar noodzakelijk zal PUUR uitbreiding van verkeersonderwijs (financieel) steunen.

SLUIT>

6. Geven om je omgeving

SAMEN HOUDEN WE HET LEEFBAAR • Kwaliteit, groen, duurzaamheid, respect voor historie, veiligheid…dat zien we terug in de ruimte om ons heen. In het onderhoud van gebouwen, in het groen, in de indeling, inrichting en het schoonhouden van openbare en publieke ruimtes. Die mooie en groene leefomgeving vraagt om inzet van de gemeente, inwoners, buurtverenigingen, wijkagenten en ondernemers. Vandalisme, overlast, onveiligheid en verpaupering -schandplekken- tolereren we niet. We hebben Oog & Oor voor de inwoners en handhaven met helder lik-op-stukbeleid. Samen houden we onze dorpen schoon, veilig en mooi.LEES VERDER >

Uitbreiding aantal BOA’s
Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) in aanvulling op de inzet van politie. PUUR vindt dat er duidelijk moet worden gehandhaafd, wetten zijn er niet voor niets. We zijn voorstander van maatwerk in handhaving, daar waar het kan, waar het veilig en rechtvaardig is. Afwijking van de regel – maatwerk – moet altijd helder kunnen worden uitgelegd en mag nooit berusten op willekeur.

BOA’s fair en vriendelijk
PUUR vindt dat BOA’s fair en vriendelijk moeten zijn en op e-bikes moeten rijden. Zij zijn het visitekaartje van de gemeente. Wij geven hen daarbij de ruimte om, vanuit hun verantwoordelijkheid, hun werk op maat in te vullen.

Meer wijkagenten
Het aantal wijkagenten moet opnieuw worden vastgesteld, op basis van de wettelijke norm. Kijkend naar het  aantal inwoners van onze nieuwe gemeente kan ook dat aantal omhoog.

Borden en banken
De beleving van onze dorpskernen wordt niet alleen bepaald door de ligging en de aanwezige voorzieningen, maar vooral ook door het uiterlijk. Rust en eenheid worden zeer gewaardeerd. Minder is meer. Passend bij de identiteit van onze dorpen. PUUR doet dat door beleid te maken en geld vrij te maken voor kwalitatieve bewegwijzering, informatieborden, meubilair, reclame-uitingen in onze stralende openbare ruimte. En door het aantal verkeersborden terug te dringen, daar waar het kan.

Veilig fietsen parkeren
Voor de veiligheid van voetgangers en fietsers en ter voorkoming van overlast van ‘rondslingerende’ fietsen moeten er binnen alle drie de dorpen voldoende parkeerplaatsen voor fietsen, vanzelfsprekend voorzien van laadpunten voor e-bikes.

Cameratoezicht
PUUR wil waken voor schijnveiligheid. Uitbreiding van cameratoezicht kan in uitzonderlijke gevallen. Alleen daar waar de veiligheid van de inwoners echt in het geding is. En indien dit absoluut noodzakelijk is om overlast in kaart te brengen.

Operatie Steenbreek
Minder verstening in de tuinen en openbare ruimte. Dus meer groen, waardoor er betere afwatering van grote hoeveelheden regenwater is. PUUR ondersteunt operatie Steenbreek. We stimuleren dat inwoners samen stappen zetten om te vergroenen. Samen zorgen voor een klimaatbestendige groene leefomgeving.

Rolstoeltoegankelijk
PUUR maakt dat alle openbare ruimtes rolstoel toegankelijk zijn. We laten in alle dorpen inventariseren waar er knelpunten zijn en hoe die kunnen worden aangepakt.

Watertappunten
We kiezen voor meer openbare watertappunten. Bewegen en gezondheid staan hoog in het vaandel in onze gemeente. Makkelijk toegankelijk water in de openbare ruimte past hier dan uitstekend bij.

Zwerfafval en hondenpoep
PUUR vindt dat er meer afvalbakken op strategische plaatsen in het dorp geplaatst moeten. Dit om zwerfafval en overlast van hondenpoep in de openbare ruimte te voorkomen. Bij overtreding hanteren we het lik-op-stuk beleid.

Afval loont
We produceren allemaal afval. Dat wordt ‘gescheiden’ verzameld, afgevoerd en verwerkt. Voor PUUR is het een continu proces om dit traject goed te analyseren en waar mogelijk aan te passen aan de wensen van onze inwoners en ondernemers. Daar doen we allemaal ons voordeel mee: inwoners, bedrijven en milieu. Streven is om het afval terug te dringen en her te gebruiken. Zodat afval loont.

Gemeentelijke monumenten
Monumentale panden geven karakter aan de dorpen en moeten we behouden. De uitvoering van het huidige gemeentelijk monumentenbeleid staat ter discussie. De lijst van panden zal in goede samenspraak met de eigenaren worden uitgebreid.

Variatie in bouwstijl
Het huidige Noordwijk kenmerkt zich sinds jaren met een eigen bouwstijl, de Noordwijkse Stijl. PUUR vindt dat deze stijl met een zekere vrijheid moet worden toegepast. Niet in hoogte, wel in uitstraling. Te veel van het zelfde geeft een te eenzijdige aanblik van de gemeente. Onze dorpen Noordwijkerhout en De Zilk hebben een eigen uitstraling en moeten deze zeker behouden.

Maat & schaal van bouwen
Voor PUUR telt bij bouwen de menselijk maat. Elke (nieuwe) ontwikkeling moeten passen in de omgeving, bijdrage aan de kwaliteit van leven. Afwijken van bestemmingsplannen moet zeer goed gemotiveerd worden, moet bijdragen aan het maatschappelijk belang. Bij hoogbouw zijn kenmerkende gebouwen in onze dorpen richtinggevend; Witte Kerk, Vuurtoren.

Visie op omgeving
Bij nieuwe ontwikkelingen in onze dorpen wordt de Omgevingsvisie ‘Noordwijk voor Elkaar’ richtinggevend. Deze visie is een uitnodiging aan inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties om actief bij te dragen aan onze samenleving. Aan de invulling van onze openbare ruimte, aan onze economie, aan de cohesie binnen onze dorpen. Door met initiatieven te komen, door gevraagd en ongevraagd te adviseren, door samen zaken aan te pakken. In 2019 zal de Omgevingsvisie worden geactualiseerd zodat alle dorpen zich er in zullen herkennen.

App OmgevingsAlert
PUUR is voorstander van de introductie van de app OmgevingsAlert. Een tool die inwoners ontzorgt en direct toont welke zaken er spelen, bijvoorbeeld qua omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen. Altijd op de hoogte van belangrijke gemeentelijke omgevingsinformatie. Gebruikers ontvangen meldingen direct in de app.  

Jaarwisseling en vuurwerk
Voor PUUR is de jaarwisseling een belangrijk feest. Wat ons betreft hoor daar vuurwerk bij. Veilig en zonder overlast, dus we volgen de landelijke wetgeving. We kijken naar een aanpak waarbij het afsteken van vuurwerk nog veiliger kan. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van specifiek plekken waar het afsteken van vuurwerk is toegestaan. Of door het organiseren van een centraal vuurwerkfestijn.

SLUIT>

7. Energiek ondernemen

WE VAREN ER ALLEMAAL WEL BIJ • Wij steunen een vitaal ondernemersklimaat, voor grote en kleine ondernemingen. Ieder bedrijf telt mee en doet mee. Ondernemers kenmerken zich door het creëren en benutten van kansen. We stimuleren en faciliteren innovaties en initiatieven. Een goede mix aan activiteiten van recreatie, congrestoerisme, detailhandel, kennisintensieve bedrijven, agrarische (bloembollen)bedrijvigheid en zorgvoorzieningen is belangrijk. Voor PUUR mag economische bedrijvigheid nooit ten koste gaan van de woonkwaliteit en -genot binnen de gemeente.LEES VERDER >

Dialoog met ondernemers
Met elkaar aan de slag! Wethouders en ondernemers. Dan is het goed om te weten wat er speelt. Door elkaar formeel en informeel te ontmoeten. Op periodieke ondernemersavonden kennis en kunde uitwisselen en bespreken waar en hoe we als gemeente kunnen helpen. Eigen ondernemerskracht blijft centraal staan: ‘Wat kunnen wij doen om het jullie makkelijker te maken?

Wethouder Bloei
Economie omvat in onze nieuwe gemeente met name de sectoren bloemen & planten, toerisme & wellness, zorg en welzijn en space & innovatie. Door de fusie kan onze economie nog sterker worden. Dat vereist daadkracht. Vandaar dat PUUR kiest voor minimaal 1 fulltime wethouder Economie in het komende college.

Badstatus Noordwijk
PUUR geeft de hoogste prioriteit aan het behalen van de internationale Badstatus. Daarmee krijgen we erkenning als heilzame zeebadplaats. Die status, waar we al veel in hebben geïnvesteerd, heeft economisch gezien grote positieve impact op onze gemeente. Niet alleen bezoekers, maar ook onze inwoners kunnen genieten van alle bijkomende wellnessfaciliteiten.

Gezamenlijk ondernemersfonds
PUUR steunt een gezamenlijk ondernemersfonds/BIZ onder de voorwaarden dat de ondernemers het zelf initiëren en dat er een breed draagvlak voor is.

Sociaal ondernemen
PUUR is voorstander van een lokaal netwerk (een platform) van bedrijven en organisaties die maatschappelijk ondernemen initiëren, ontwikkelen en uitdragen. Op allerlei manieren kunnen bedrijven bijdragen: van materiële ondersteuning tot het actief inzetten van kennis, expertise en menskracht van medewerkers voor maatschappelijke organisaties en het bieden van werkervaringsplaatsen.

Contracten strandpaviljoens
PUUR geeft prioriteit aan onderhandeling over nieuwe afspraken met ondernemers op het strand. Bestaande contracten worden kritisch bekeken. Aandachtspunten hierbij zijn:

 • Pacht in lijn brengen met prijzen voor ondernemers ‘achter het duin’
 • Handhaven afspraken, zoals behouden ruimte tussen de zee en verhuurschermen.
 • Handhaven afmeting exploitatievlakken van strandpaviljoen en verhuur strandstoelen
 • Voldoende openbare (gratis) ruimte op het strand (zonder verplichte huur van schermen en stoelen)
 • Vergunning jaar-rond status strandpaviljoen moet bij verkoop van het paviljoen terug naar de gemeente.

Vrij strand
Er moet voldoende strand zijn om vrij en ‘gratis’ te kunnen recreëren. PUUR is tegenstander van nog meer commerciële – tijdelijke – bebouwing.

Centrumvisie Noordwijkerhout
PUUR geeft prioriteit aan de uitvoering van de centrumvisie voor Noordwijkerhout. Een visie met veel ruimte voor culinaire belevenis met vernieuwende concepten en start-ups. De ingezette koers (auto’s uit het centrum, vestiging mooie nieuwe bedrijven met meerwaarde) zetten we door en bouwen we uit. We trekken samen op met ondernemers en maken afspraken over de rolverdeling.

Leegstand winkels
PUUR pakt leegstand van bedrijfspanden in de dorpskernen aan. Leegstand is de opmaat naar verloedering. We gaan in gesprek met pandeigenaren. Wat zijn er voor tijdelijke oplossingen te bedenken? Wat zijn de opties om dat te betalen? We maken gebruik van eigen kracht en investeringen van ondernemers. Succesvolle ideeën benutten we binnen alle dorpen.

Leer- en werktrajecten
PUUR wil binnen de gemeente opleidingen en leer- en werktrajecten stimuleren – en waar mogelijk initiëren – die aansluiten bij lokale economische pijlers als bloemen & planten, toerisme & welness en space & innovatie. Zo vergroten we de kansen voor jongeren in onze gemeente en versterken we onze positie binnen de regio.

Space Valley
PUUR wil Space Valley rond ESA | Estec verder ontwikkelen. Dit gebied kan – in samenwerking met het Rijk en de steden Delft, Den Haag en Leiden – uitgroeien tot de grootste ruimtevaartregio van Europa. En is een krachtige impuls voor de lokale en regionale economie.

Effectiviteit GOM
PUUR steunt de vitalisering van de agrarische sector in de regio (Greenport Duin- & Bollenstreek) zoals dit door de 6 bollengemeenten door GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) is georganiseerd. Doel is versterken van de agrarische economie te versterken en verbeteren van de omgevingskwaliteit. Door herstructurering van de buitengebieden. PUUR blijft GOM monitoren. Resultaat telt.

Vitale bollenteelt
Onze bollenteelt is toonaangevend in de wereld. Het is verweven met onze cultuur. PUUR steunt initiatieven om deze positie te behouden. Het gaat dan om kwaliteit en duurzaamheid. Een teelt die bijdraagt aan een rendabele bedrijfsvoering en een gezonde leefomgeving; met de beste bollen en knollen, schoon water en zonne-energie. Evenwichtig bollenlandschap. De proeftuin Hogeveensepolder zien we als het paradepaardje van de Bollenstreek.

Economische agenda Duin- en Bollenstreek
Goed dat we eindelijk met elkaar in de regio aan de slag gaan. Voor PUUR telt focus. Schrap de onhaalbare doelen van de Economische Agenda. Richt je op de doelen die werkelijke bijdragen aan de bloei van onze regio. Blijf monitoren. Zo houd je het zuiver en overzichtelijk

Toerisme in balans
Toerisme is een van de pijlers waarop onze economie bloeit. Wind, zon, water, strand, duin, bos… de variatie binnen ons uitgestrekte grondgebied biedt geweldig veel mogelijkheden. Voor actief en passief toerisme. Van PUUR mag deze toeristische bedrijvigheid nooit ten koste gaan van het woongenot van onze inwoners.
 

SLUIT>

8. Wat ons beweegt

SPORT EN CULTUUR VERBINDEN • Sport is belangrijk. Bewegen is belangrijk. Cultuur is belangrijk. Voor iedereen, op elke leeftijd, op elk niveau. Van dagelijks wandelen of fietsen in je eigen dorp tot sporten op hoog niveau. Van een cultureel café, musea, bibliotheek tot theater. En van carnaval tot festivals. Waarom? Voor een goede gezondheid. Voor een actieve geest. Voor grotere zelfredzaamheid, om ‘erbij te horen’, voor het gevoel van welbevinden en eigenwaarde. Wij stimuleren activiteiten voor sport, beweging en cultuur. Als het gaat om gesubsidieerde en gemeentelijke accommodaties, dan vinden wij het veelzijdig en veelvuldig gebruik een must.LEES VERDER >

Elk jaar themajaar
Gezien de positieve resultaten in de afgelopen jaren in Noordwijk, kiest PUUR voor een jaarlijks overkoepelend thema binnen de gehele nieuwe gemeente. Als een ‘kapstok’ voor activiteiten van sport, cultuur en recreatie. Goed voor het imago, voor de energie, voor de saamhorigheid, voor het toerisme én voor de inkomsten. PUUR stelt als thema voor 2019 ‘DE KRACHT VAN SAMEN’ voor. Een jaar waarin de dorpen samen op alle mogelijke manieren invulling geven aan de gedachte ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Subsidie verenigingen
Sport en cultuur, voor iedereen bereikbaar! Ook voor onze inwoners met een kleine portemonnee. De impact en betekenis voor onze dorpen is groot. Sport en cultuur verbindt jong en ouder. Brengt inwoners bij elkaar. Bij de subsidieverstrekking voor verenigingen is het goed om ook naar de ‘extra opbrengst’ voor onze samenleving te kijken en daar jaarlijks verslag van te doen.

Cultuur
Het verhaal van het Nieuwe Noordwijk, van onze dorpen. Dat is onze cultuur. Dat is het cement van onze  samenleving. PUUR investeert in de maatschappelijke functie van cultuur zodat meer mensen genieten van al ons moois. Ook mensen met een afstand tot onze samenleving. Door meer samenhang en onderlinge samenwerking. Door talentontwikkeling. Door ondersteuning vrijwilligers. Met concrete uitvoering van museale infrastructuur, erfgoedroutes, pleinprogrammering, permanente kunst in de openbare ruimte.

Gezamenlijke evenementen
PUUR juicht gezamenlijke culturele- en sportevenementen tussen onze dorpen toe. Zoals Maestro. Lokaal met elkaar in de praktijk! De kracht van samen benutten.

Samenwerkende verenigingen
PUUR vindt samenwerking tussen de verschillende culturele- en sportverenigingen binnen onze gemeente vanzelfsprekend. Niet verplicht maar wel met elkaar de kracht van samen benutten. Zo kunnen meerdere (sport)verenigingen ook van dezelfde huisvesting gebruikmaken.
 
ZVN en NRB samen
Een goed voorbeeld om gezamenlijk ‘te ondernemen’ is de huisvesting van de zeilvereniging en reddingsbrigade op het strand (ZVN en NRB). PUUR kijkt uit naar snelle realisatie.

Buurtsportcoaches verbinden
Wandelvoetbal, Beweegschool, Footgolfbal…  Sport is gezond, verbindt en is goed voor de eigenwaarde. Voor iedereen. De overheid wil met cofinanciering vanuit de gemeente meer buurtsportcoaches inzetten voor het maken van verbinding tussen sport en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. PUUR steunt dit met extra (financiële) middelen om de Noordwijkse buurtsportcoaches nog breder in te zetten. In alle dorpen.

Sportpark Boekhorst
PUUR ondersteunt de plannen voor herinrichting (modern en klaar voor de toekomst) van sportpark de Boekhorst. Daar waar mogelijk stimuleert PUUR de samenwerking met andere verenigingen zoals NSL.

Toekomst voor de Schelft
De voorzieningen van de Schelft moeten blijven! PUUR vindt dat de mogelijkheden voor De Schelft (renovatie of nieuwbouw) in kaart moeten worden gebracht zodat er een gedegen keuze voor de toekomst gemaakt kan worden.  

Huisvesting NSL
PUUR vindt dat er voor atletiekvereniging NSL een accommodatie moet komen met basisvoorzieningen zoals kleedkamers en douches.

Huisvesting musea
Musea inspireren mensen. PUUR vindt dat de gemeente medefinancier moet zijn voor uitbreiding van de nieuwe huisvesting voor NoVaTo en het Noordwijks museum. Hier geldt dat ook eigen fondsenwerving belangrijk is.

Meer bewegen op school
“Laat kinderen naast de gewone gymles twee keer per dag een half uur bewegen” dat adviseren de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aan scholen in ons land. Een advies dat PUUR graag overneemt. Samen met onze scholen pakken we dit op.

Bekwame begeleiding
Voor sportverenigingen wordt het steeds lastiger om vakkundige trainers en coaches te vinden. Met het risico dat continuïteit en spelplezier verdwijnen. PUUR onderzoekt op welke wijze verenigingen hierin gesteund kunnen worden. 

Betaalbaar muziekonderwijs
Veel jongeren - en ook ouderen krijgen - via de muziekverenigingen muziekles, Al dan niet in samenwerking met onze (basis)scholen. Zo zijn deze lessen laagdrempelig en betaalbaar. Daarom is PUUR voor het voortzetten van subsidie voor deze vorm van muziekonderwijs.

SLUIT>

9. Financieel op orde

EEN GEZOND HUISHOUDBOEKJE • Gezonde gemeentelijk financiën, OZB-verhoging op basis van inflatie, een kleine, efficiënte overheid en zo laag mogelijke lasten; dat is de succesvolle financiële koers van PUUR. We bewijzen lokaal al jarenlang dat we zaken financieel uitstekend op orde hebben én houden. Daarbij voelen we ons zeer verantwoordelijk voor gemeenschapsgeld en geven we financiële meevallers direct of indirect aan de inwoners terug. Belastingverhoging is nooit een doel op zich, alleen als het ten goede komt aan voorzieningen van onze dorpen. Onze zeer solide financiële positie maakt ons regionaal sterk en onafhankelijk.LEES VERDER >

Financieel in balans
Onze gemeente ‘draait op’ gemeenschapsgeld. Voor PUUR telt het principe ‘niet meer uitgeven dan er binnenkomt’. Dus grip op geldzaken. Voor de korte en lange termijn. Altijd met vooruitziende blik de financiële ‘kas’ beheren.

Belastingtarieven voor iedereen gelijk
De gemeente ontvangt belastinggelden van inwoners en ondernemers zoals OZB, afvalstofheffing en rioolbelasting (de woonlasten). Tussen onze dorpen zijn sommige belastingtarieven afwijkend. PUUR vindt dat deze gelijk moet worden getrokken zonder dat bepaalde groepen meer gaan betalen. Belasting verlaging of verhoging is geen doel op zich tenzij het een beduidende bijdrage levert aan de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving en onze voorzieningen.

Gemeentelijk grondbedrijf uitbouwen
Het huidige Noordwijk heeft positieve ervaringen met het gemeentelijk grondbedrijf waarin gronden actief worden aangekocht en verkocht. Door zorgvuldig handelen levert dit de laatste jaren extra inkomsten op voor onze samenleving. Gelden waarmee reserves zijn opgebouwd en waarmee sociale woningen en maatschappelijk voorzieningen zijn gerealiseerd. PUUR kiest ervoor om ook in de nieuwe gemeente een gezamenlijk actief grondbeleid te voeren. 

Compenseren precario-inkomsten
Door rijksbeleid vervallen de inkomsten uit precariobelasting (inkomsten van nutsbedrijven die de gemeente ontvangt voor gebruik van grond voor leidingen e.d. ).PUUR vindt dat dit NIET mag leiden tot lastenverzwaring voor de inwoners. Hoe het ‘gat’ moet worden gedicht wordt nog bepaald. 

Financiële meevallers
PUUR geeft financiële meevallers direct of indirect aan de inwoners terug. We zijn ons zeer bewust dat wij gemeenschapsgeld beheren.

Hondenbelasting
PUUR ziet hondenbelasting als een doelbelasting: elke euro gaat terug naar de hond. Voor uitlaatplaatsen, voor zakjes, voor afvalbakken en voor het opruimen van de poep.   

 

SLUIT>

10. Wat zijn we mooi

PUUR NATUUR • Hoe schoon zijn de duinen | Hier wil ik ’t liefste wonen | De parel van de streek; dit zijn 3 regels uit onze lokale volksliederen. Wat geweldig dat we hier wonen en genieten van het prachtige, afwisselende landschap. Van de zee en het strand, Nationaal Park Hollandse Duinen, de bloeiende bollenvelden, het (Como)meer, de vaarwegen en de bossen. Wij voelen ons PUUR verantwoordelijk voor het behoud van onze prachtige natuur. Met respect voor rust en ruimte én op aangewezen plekken meer gelegenheid voor recreatie, activiteiten en evenementen.LEES VERDER >

Mooie openbare ruimte
De uitstraling van de openbare ruimte in het huidige Noordwijk, zoals groenvoorzieningen, bewegwijzering, straatmeubilair, is de norm voor al onze drie dorpen. Dus schoon, heel, vriendelijk, kwaliteit, duurzaam, duidelijk, etc. Daarbij zetten we in op extra aandacht voor de uitstraling van de entreegebieden. De binnenkomst van de gemeente moet indrukwekkend zijn en het gevoel van welkom uitstralen. 

Noordwijk schoon 
PUUR ondersteunt alle mogelijke (particuliere) initiatieven om onze nieuwe gemeente schoon te houden. Het strand, de duinen, het meer, de watergangen…

Duurzame toekomst
Met elkaar zijn we op weg naar een duurzame toekomst. Waar we evenveel energie opwekken als we gebruiken. Waar we inspelen op klimaatveranderingen. Op hevige hoosbuien en langdurige droogte. PUUR neemt de verantwoordelijkheid om onze samenleving te vergroenen. Door te investeren in innovaties, maatregelen, subsidies en voorlichting.

Bescherm natuur
PUUR ondersteunt de wens van Zuid-Hollands Landschap om van 6% naar 10% beschermde natuur te gaan. Juist nu de verstedelijking oprukt is het belangrijk om de natuur extra te beschermen en onze natuurgebieden met elkaar te verbinden.
 
Versterk biodiversiteit
PUUR is voor het in stand houden van verschillende landschappen, verschillende bomen en planten, verschillende diersoorten; juist die verschillen zijn belangrijk en houden de natuur in balans. Puur wil daarom binnen de gemeente meer bloeiend grasland voor bijen en vlinders, bijv. in de bermen en op rotondes van de gemeente, maar ook bij particulieren

Koester natuur
PUUR wil, om de natuur te beschermen, extra handhaving door BOA’s. Zeker in de drukke seizoenen is het belangrijk overlast en schade te voorkomen.

Bouw natuurlijk
PUUR wil, om het afnemend aantal gierzwaluwen tegen te gaan, bij toekomstige nieuwbouw speciale nestkasten, dakpannen en gevelstenen laten plaatsen.

Klim- en speelbos
Letterlijk afwijken van de gebaande paden. Dat is klimmen en klauteren in een klim- en speelbos. Spelen met water of gewoon genieten van het uitzicht vanuit een uitkijktoren. Een bewezen concept voor buiten spelen voor kinderen… en volwassenen! PUUR stimuleert onderzoek naar een Klim- en Speelbos in onze nieuwe gemeente. Samen met Staatsbosbeheer.

Allemaal genieten
Onze natuurlijke leefomgeving nodigt uit om te recreëren. Paardrijden, mountainbiken, hardlopen, Nordic walking, wandelen, wielrennen… allemaal genieten. Dan is het goed dat we rekening houden met elkaar. Een slimme infrastructuur met natuurlijke afbakening kan ons daarbij helpen.

 

SLUIT>