Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

PUUR heeft art. 39 vragen gesteld aan het college over eventuele herontwikkeling van het voormalig DPO gebouw. 

Aanleiding
Sinds 2008 is het voormalig DPO gebouw in gebruik door de Noordwijkse School.
In 2011 gaf het bestuur van de Noordwijkse School aan er oren naar te hebben na sloop van het DPO gebouw, het terrein te ontwikkelen voor een nieuw schoolpand met een sportzaal als faciliteit.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Raadscolumn Toon van Tol: Rituele dans in Noordwijk?

Raadscolumn Toon van Tol: Rituele dans in Noordwijk?

Wees niet bang, dit wordt geen column over culturele verschillen in onze gemeente. En dit stukje gaat helaas ook niet over lekker ouderwets samen dansen in Noordwijk. Het gaat mij hier over de figuurlijke betekenis van een rituele dans. In dit geval over de dans van de  participerende inwoners van Noordwijk. 
Puur 1 - www.puur1.nl
Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk

Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk

D66, GroenLinks, PUUR en PvdA maken zich grote zorgen over ontoelaatbare, niet-transparante beïnvloeding van bestuurders vanuit de samenleving via partijlijnen, die gericht is op eigen belang en waarmee het algemeen belang wordt ondermijnd.
Aanleiding was het recentelijke vertrek van Henri de Jong als wethouder Ruimtelijke Ordening. In een verklaring laat CDA-wethouder De Jong weten dat er soms dingen van hem werden verlangd door CDA-partijleden die niet in het coalitieakkoord staan noch in het CDA-programma. De Jong: “Ik bleek meer een bestuurder te zijn dan een partijman. De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters.”
 
Puur 1 - www.puur1.nl
PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR dient een AMENDEMENT in INZAKE DE KADERNOTA PARKEREN 2020 en VERORDENING PARKEERBELASTING NOORDWIJK 2020

TOELICHTING
De fusie mag geen belastingverhoging tot gevolg hebben. Nu de reden van de verhoging van de inwonersvergunning de aanname van het college is dat door de fusie meer vergunningen uitgegeven gaan worden (aan Zilkers en Noordwijkerhouters) zijn de inwoners Noordwijk Zee en Binnen de dupe van de fusie. Het is een aanname waarvan het maar zeer de vraag is of het daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Daarnaast moet schaalvergroting juist kosten verlaging met zich meebrengen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over handhaving strijdig gebruik ISG gebied

Vragen over handhaving strijdig gebruik ISG gebied

In uw brief gedateerd 30 juli 2019 is een toelichting gegeven op de kaders van een handhavingsproject ter bestrijding onrechtmatig gebruik van diverse stukken grond in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk. De brief maakt melding dat er circa 120 locaties binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Voor het project is, in de periode 2020-2023, een bedrag begroot van € 709.992. De ODWH is uitvoerder.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Kick start Noordwijkse Economie en Samenleving

Kick start Noordwijkse Economie en Samenleving

Er is nog veel onduidelijkheid over wanneer we als inwoners en bedrijfsleven van Noordwijk weer (vol) kunnen gaan ‘opstarten’. Maar het is daarmee wel het juiste moment om daar proactief en daadkrachtig op voor te bereiden.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Geen uitstel beantwoording schriftelijke vragen 'Forse daling bouwvergunningen 2019

Geen uitstel beantwoording schriftelijke vragen 'Forse daling bouwvergunningen 2019


Op 24 februari jl. stelde PUUR  onderstaande schriftelijke vragen conform art 39 RvO aan het college. 
In de brief van 24 maart jl. geeft het college aan dat zij de ODWH heeft verzocht een meeromvattend antwoord te verzorgen dan waarmee strikt genomen zou kunnen worden volstaan. De beantwoording vergt daardoor de nodige tijd.

PUUR stelt daarom nu de volgende vraag:
De antwoorden op onze vragen van 24 februari jl. kunnen eenvoudig in getallen worden uitgedrukt. Wij zien deze dan ook graag binnen de geldende termijn van 28 dagen tegemoet. Wij vertrouwen er op dat dit mogelijk is nu u aangeeft dat er in de afgelopen periode al hard is gewerkt aan de beantwoording.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Is de ODWH voldoende toegerust?

Is de ODWH voldoende toegerust?

In de NRC van 31 maart jl. wordt in de rubriek “consument en corona” de vraag behandeld of de gemeente meer tijd krijgt vanwege de coronacrisis om te beslissen over een omgevingsvergunning (wettelijke achtweken plus verlenging van zesweken op grond van de Wabo).
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen 'Vervallen motie' flexwonen - geen woorden maar daden

Schriftelijke vragen 'Vervallen motie' flexwonen - geen woorden maar daden

In de RTG van 4 februari jl. en 3 maart jl. is een pleidooi gehouden om met spoed woonunits te realiseren voor die groep inwoners die onverhoopt geen dak boven het hoofd heeft. De nadruk hierbij ligt op “spoed”, “betaalbaar”, “tijdelijk" en “legaal”.

Door een ordevoorstel in de raad van 18 februari jl. van de zijde van NZLokaal is een motie van PUUR, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en Bruisend Noordwijk, zonder besproken te zijn van de agenda afgehaald. Het democratische openbare debat heeft daardoor helaas over dit actuele thema niet kunnen plaatsvinden.
Bij navraag blijkt dat een motie een wettelijk recht van een raadslid is. Dit kan hem door een orde voorstel niet worden afgenomen. Met deze kennis waren wij voornemens de motie wederom in te dienen in de raadsvergadering van 24 maart a.s. Nu deze vergadering uitgesteld is vanwege de corona crisis hebben PUUR, GroenLinks, PvdA, D66 en Bruisend Noordwijk besloten de motie om te zetten in onderstaande vragen, aangezien wij er van overtuigd zijn dat de Noordwijkse spoedzoekers door het college niet in de steek gelaten mogen worden. Om de vragen in de juiste context te plaatsen is de “vervallen” motie ‘Aan de slag met flexwonen –geen woorden maar daden bij’ als bijlage toegevoegd.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
PERSBERICHT 'VINGER AAN DE POLS'

PERSBERICHT 'VINGER AAN DE POLS'

PUUR heeft het volgende PERSBERICHT verstuurd: 
Vinger aan de pols

Het college van burgemeester en wethouders geeft toe in haar antwoorden op vragen van de PUUR fractie dat het verstrekken van afschriften van collegebrieven aan de gemeenteraad te wensen overlaat.

Het betreft hier brieven van de inwoners of belanghebbenden die aan de gemeenteraad gericht zijn en op verzoek van de raad door het college worden afgehandeld.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 2 >