WIjziging in beleid honden uitlaatgebieden

WIjziging in beleid honden uitlaatgebieden

In de besluitenraad van 16 december 2020 is de Verordening hondenbelasting Noordwijk 2021 vastgesteld.  
In de besluitenraad van 24 november 2020 is de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld met daarin artikel 2:57 Honden.
In beide verordeningen wordt niets gemeld over een wijziging in het hondenbeleid met nieuwe regels
Informeren en communiceren is voor PUUR uitermate belangrijk.
De eigenaren van honden kregen op 18 december een brief in de bus dat twee weken later er een nieuw hondenbeleid van kracht zal zijn.  In Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen waren er gebieden aangewezen (de zogenaamde uitlaatgebieden) waar een hondenuitlater de uitwerpselen mocht laten liggen. In het grootste gedeelte van de beide kernen is een terechte opruimplicht, maar met het nieuwe beleid worden er helemaal geen locaties als uitlaatgebied geboden en blijft de hoge hondenbelasting wel gehandhaafd. Dit alles in het kader van het harmoniseren van regels vanwege de fusie.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over Openbare Ruimte in wijken Lelie en Sancta Maria

Vragen over Openbare Ruimte in wijken Lelie en Sancta Maria

Inwoners van de nieuwe wijken Lelie en Landgoed Sancta Maria laten PUUR weten met veel plezier te wonen in hun nieuwe leefomgeving.

Echter de laatste puntjes lijken niet op de i te worden gezet.

Zoals bekend zijn projectontwikkelaars en aannemers veelal primair verantwoordelijk voor de aanleg en het functioneren van de infrastructuur van een ontwikkelgebied in opdracht van de Gemeente.

De infrastructuur in de wijken Lelie en Sancta Maria laat her en der te wensen over.

De bewoners worden met hun klachten hierover door de gemeente doorgestuurd naar ontwikkelaar / aannemer.

De bewoners vinden veel ‘’geen thuis’’ bij de ontwikkelaar en worden in de polemiek geplaatst tussen gemeente en aannemer / ontwikkelaar.

Op Landgoed Sancta Maria zijn er onvoldoende voorzieningen voor vuilafvoer en ontbreekt de verlichting op het fietspad richting Noordwijk (Kraaierslaan).

Er is in Lelie geen openbare verlichting in de straat is en er wordt geen groenonderhoud uitgevoerd.

Het feit dat de openbare ruimte op genoemde gebieden nog niet is  overgedragen aan de gemeente mag naar de mening van PUUR geen reden zijn voor het gemeentebestuur om zich niet in te zetten voor de woon- en leefomgeving van de daar woonachtige Noordwijkers.

In het kader van verkeers- en sociale veiligheid is het van belang dat in elke wijk in Noordwijk verlichting wordt aangelegd conform landelijke normen.

Landgoed Sancta Maria en Lelie kunnen hier geen uitzondering op zijn ook al is de openbare ruimte nog niet in beheer van de gemeente;

Onderdeel van het uitvoeringsplan afval- en grondstoffen 2021-2025 is het optimaliseren van mini-milieuparkjes (wijkvoorzieningen) – ook Sancta Maria is een wijk binnen de gemeente Noordwijk.

Noordwijk is volgens de gemeentelijke website 100% Hartveilig en voldoet aan de minimale dekkingsnorm. Er een AED vervolg wordt aangekondigd en er gekeken zal worden naar meer locaties voor levensreddende AED’s .


 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen over Parkeervergunning

Schriftelijke vragen over Parkeervergunning

In de Besluitenraad van 23 april 2020 is de Verordening Parkeerbelasting aangenomen.
In deze nota is de inwonersvergunning voor inwoners die niet in een betaald parkeren gebied wonen tot het ongenoegen van PUUR verhoogd van € 20,00 naar € 50,00.
De parkeerkaart die hoort bij deze vergunning kan tot 1 januari 2021 worden gebruikt in twee verschillende auto’s mits beide kentekens op hetzelfde adres zijn geregistreerd.

Recentelijk hebben alle inwoners een email ontvangen van P1 met daarin de mogelijkheid om de parkeervergunning te verlengen tegen het nieuwe bedrag van € 50,00.

Wat schetst onze verbazing, P1 meldt bij aanvraag dat bij gebruik van de vergunningspas men vanaf 01-01-2021 verplicht is om, als deze vergunning voor meerdere (twee) voertuigen is verleend, het kenteken van de auto waarmee men van plan is te gaan parkeren telkens in het account van het Digitaal Parkeerloket geactiveerd dient te worden.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar.

Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar.

In de raad van 27 oktober jl heeft PUUR één vraag aan de wethouder gesteld in relatie tot de realisatie van zijn woonambitie. Een ambitie die wij overigens ondersteunen. Deze ene vraag was gebaseerd op de ‘weegschaal’ in uw raadsbrief van 26 oktober jl.

Tot twee keer toe hebben wij door gegoochel met getallen zijn antwoord niet kunnen volgen. En achteraf nog steeds niet. Nu een helder antwoord door de wethouder helaas niet op tafel is gekomen, stellen wij de vragen conform art 39 RvO. Dat doen we mede namens vele inwoners die ons snel na de raadszitting van dinsdag jl. om een toelichting op de cijfers vroegen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Geheim of niet geheim, dat is de vraag.

Geheim of niet geheim, dat is de vraag.

Raadslid Toon van Tol heeft namens PUUR de onderstaande ' 'Schriftelijke vragen art. 39' gesteld aan het college. 

Aanleiding

Raadsleden krijgen soms informatie aangeboden voorzien van een stempel vertrouwelijk e/o geheim. Juridisch is er geen verschil tussen de termen. Sancties op schending zijn een mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf.
Individuele raadsleden bepalen zelf of ze geheime informatie willen inzien, en moeten daar vooraf wel voor tekenen. Daarna mag de informatie door deze raadsleden niet in een openbaar debat of gesprek gebruikt worden.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

Vragen over herontwikkeling voormalig DPO gebouw

PUUR heeft art. 39 vragen gesteld aan het college over eventuele herontwikkeling van het voormalig DPO gebouw. 

Aanleiding
Sinds 2008 is het voormalig DPO gebouw in gebruik door de Noordwijkse School.
In 2011 gaf het bestuur van de Noordwijkse School aan er oren naar te hebben na sloop van het DPO gebouw, het terrein te ontwikkelen voor een nieuw schoolpand met een sportzaal als faciliteit.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk

Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk

D66, GroenLinks, PUUR en PvdA maken zich grote zorgen over ontoelaatbare, niet-transparante beïnvloeding van bestuurders vanuit de samenleving via partijlijnen, die gericht is op eigen belang en waarmee het algemeen belang wordt ondermijnd.
Aanleiding was het recentelijke vertrek van Henri de Jong als wethouder Ruimtelijke Ordening. In een verklaring laat CDA-wethouder De Jong weten dat er soms dingen van hem werden verlangd door CDA-partijleden die niet in het coalitieakkoord staan noch in het CDA-programma. De Jong: “Ik bleek meer een bestuurder te zijn dan een partijman. De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters.”
 
Puur 1 - www.puur1.nl
PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR dient een AMENDEMENT in INZAKE DE KADERNOTA PARKEREN 2020 en VERORDENING PARKEERBELASTING NOORDWIJK 2020

TOELICHTING
De fusie mag geen belastingverhoging tot gevolg hebben. Nu de reden van de verhoging van de inwonersvergunning de aanname van het college is dat door de fusie meer vergunningen uitgegeven gaan worden (aan Zilkers en Noordwijkerhouters) zijn de inwoners Noordwijk Zee en Binnen de dupe van de fusie. Het is een aanname waarvan het maar zeer de vraag is of het daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Daarnaast moet schaalvergroting juist kosten verlaging met zich meebrengen.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over handhaving strijdig gebruik ISG gebied

Vragen over handhaving strijdig gebruik ISG gebied

In uw brief gedateerd 30 juli 2019 is een toelichting gegeven op de kaders van een handhavingsproject ter bestrijding onrechtmatig gebruik van diverse stukken grond in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk. De brief maakt melding dat er circa 120 locaties binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Voor het project is, in de periode 2020-2023, een bedrag begroot van € 709.992. De ODWH is uitvoerder.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Geen uitstel beantwoording schriftelijke vragen 'Forse daling bouwvergunningen 2019

Geen uitstel beantwoording schriftelijke vragen 'Forse daling bouwvergunningen 2019


Op 24 februari jl. stelde PUUR  onderstaande schriftelijke vragen conform art 39 RvO aan het college. 
In de brief van 24 maart jl. geeft het college aan dat zij de ODWH heeft verzocht een meeromvattend antwoord te verzorgen dan waarmee strikt genomen zou kunnen worden volstaan. De beantwoording vergt daardoor de nodige tijd.

PUUR stelt daarom nu de volgende vraag:
De antwoorden op onze vragen van 24 februari jl. kunnen eenvoudig in getallen worden uitgedrukt. Wij zien deze dan ook graag binnen de geldende termijn van 28 dagen tegemoet. Wij vertrouwen er op dat dit mogelijk is nu u aangeeft dat er in de afgelopen periode al hard is gewerkt aan de beantwoording.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 2 >