Vandalisme in de Schelft

Vandalisme in de Schelft

PUUR heeft het college onderstaande vragen gesteld naar aanleiding van hun brief over het Vandalisme in de Schelft. 

Vandaag heeft de Raad uw brief van 4 mei jl. ontvangen waarin u aangeeft dat in de afgelopen periode er diverse keren sprake is geweest van inbraken in het huidige zwembad.
Tevens schrijft u dat “alle leidingen en machines zijn meegenomen, waardoor heropening zeer lastig en erg kostbaar wordt”.
U sluit af met de woorden dat het college “voornemens is om op korte termijn een besluit te nemen of het huidige zwembad heropenend kan worden”.

Uw brief sprankelt niet van voortvarendheid en is tevens erg vaag. Om meer duidelijkheid te krijgen heeft de fractie PUUR aan u de volgende vragen:

U schrijft dat er ‘diverse’ keren is ingebroken.

Welke maatregelen heeft u vóór de eerste inbraak getroffen om vandalisme en diefstal van waardevolle componenten uit de installatie te voorkomen? En waarom hebben deze geen effect gehad?

Welke maatregelen heeft u nà de eerste inbraak getroffen om herhaling en verder mogelijk onomkeerbare gevolgen van diefstal te voorkomen?
“Alle leidingen en machines zijn meegenomen’
Wat moeten wij hieronder verstaan?

U bent voornemens om “op korte termijn te besluiten of het huidige zwembad heropend kan worden”
Graag horen wij van u een datum waarop u dit besluit gaat nemen.
Welke afwegingen maakt u bij het nemen van dit besluit?

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Column Danielle Brink: Tip, wens of goed idee, doe er iets mee

Column Danielle Brink: Tip, wens of goed idee, doe er iets mee

Sinds oktober 2020 zit ik weer namens PUUR in de gemeenteraad van
Noordwijk. ‘Weer’ omdat ik  eerder vier jaar raadslid ben geweest. Met heel veel plezier. Als raadslid vertegenwoordig je de inwoners door
naar hen te luisteren en voor hun belangen op te komen.
Daarom vind ik het belangrijk te weten wat er speelt  in onze gemeente.

Een punt waar ik me zorgen over maak is het op tijd en juist informeren van inwoners. Helaas zie ik dat het college veel steken laat vallen.
Inwoners en ondernemers, krijgen op het laatste moment of soms helemaal niets te horen over wijzigingen die invloed hebben op hun dagelijks
leven.

Zo  werd hondenbezitters vlak voor de jaarwisseling
medegedeeld dat er per 1 januari 2021 in Noordwijk Zee en Binnen geen ‘losloopgebieden’ meer zijn. De hoogte van de hondenbelasting werd niet
aangepast.

Inwoners die een parkeervergunning aanvragen moeten bij het wijzigen van het kenteken steeds via de DigiD inloggen.
Ondernemers in de Hoofdstraat zien opeens dat parkeerplaatsen op het ‘Stille Zuie’ zijn weggehaald,zonder dat ze  op de hoogte zijn gesteld.
Communiceren mét en luisteren náár inwoners is één van de eerste vereisten
voor politici. Iedereen begrijpt dat je niet altijd kunt uitvoeren wat inwoners willen, als je maar wel bereid bent om uit te leggen waarom iets wel of niet kan.
Eerlijk gezegd vind ik dat het huidige college de inwoner vaak schoffeert. Men heeft de mond vol over participatie. Dit gaat vooral op voor grote onderwerpen als de omgevingsvisie. Maar hoe serieus neem je dan de inwoner als bij het eindresultaat blijkt dat er weinig is gedaan met hun ideeën?


 
Puur 1 - www.puur1.nl
Informatievoorziening rond de sloop van voormalig hotel Alwine en Strandhotel

Informatievoorziening rond de sloop van voormalig hotel Alwine en Strandhotel

De fractie van PUUR heeft vragen gesteld aan het college over de informatievoorziening ronde de sloop van voormalig hotel Alwine en het Strandhotel. 


Geacht college,

Naar aanleiding van uw beantwoording (ID 219 – voor de volledigheid bijgesloten) van onze vragen  met betrekking tot het voormalig hotel Alwine en Strandhotel hebben wij onderstaande vervolgvragen. Deze gaan over de toekomstige sloop van deze panden, de informatievoorziening hieromtrent en niet te vergeten de verantwoordelijkheid die u dienaangaande legt bij de omwonenden. 

Uw antwoord op de vragen in relatie tot sloop, de informatievoorziening en verantwoordelijkheid nemen heeft ons verbaasd.

Uw antwoord op vraag 5.
"….. Zo dragen wij zorg voor het voldoen aan de wettelijke vereisten wat betreft bekendmaking. Het is aan de ontwikkelaar om aan de directe omgeving van de bouwlocatie voorlichting te geven over diens bouwplan.  In dat verband wordt bij de gesprekken die in het kader van de afwikkeling van vergunningaanvragen met ontwikkelaars worden gevoerd, gewoonlijk stil gestaan bij de wijze waarop zij de omgeving over hun initiatieven willen informeren. Zo nodig worden zij aangespoord daar werk van te maken. Tenslotte is het de verantwoordelijkheid van belanghebbenden om de publicaties te volgen en zich van de ter inzage gelegde bescheiden op de hoogte te stellen."
 • Welke wijze van informatievoorziening naar de omgeving is afgesproken met de ontwikkelaar bij de afwikkeling van de vergunningsaanvraag
 • Vindt u het niet de wereld op zijn kop, dat omwonenden zich zelf actief moeten verenigen / verdiepen in en mogelijk een advocaat in de arm moeten nemen om hun woonbelangen en vastgoed te beschermen?
 • Is dit een bestuurscultuur waarbij het college zich prettig voelt? 
 • Wilt u als gemeentebestuur bij dergelijke mega ontwikkelingen in Noordwijk aan Zee niet zij aan zij met de inwoner te staan?
Uw antwoord op vraag 6. U geeft aan dat de ontwikkelaar (in dit geval eigenaar) genoegzaam is gewezen over het actief informeren van de omgeving over zijn initiatieven.
 • Omwonenden hebben PUUR geïnformeerd dat zij tot op heden geen enkele informatie van de ontwikkelaar (in dit geval eigenaar) hebben ontvangen, hoe verklaart u dit? 
Puur 1 - www.puur1.nl

Meer democratie, minder politiek

De column van Taetske Visser-Dancer, fractie voorzitter PUUR in de Noordwijker. 

Meer democratie, minder politiek

Als raadslid merk ik al geruime tijd dat het vertrouwen in de Noordwijkse politiek onder druk staat. Het is iets dat me zorgen baart en waar verandering in moet komen. Er worden politieke besluiten genomen waarbij je je kunt afvragen of deze de stem van de inwoners vertegenwoordigen.

Minder sociale huurwoningen in Bronsgeest, terwijl de vraag naar betaalbare woningen enorm is, tarieven voor de Noordwijkse parkeerkaart omhoog, terwijl deze er juist is om de inwoners te faciliteren en niet te straffen, OZB belasting omhoog, geen extra GFT afval in de zomer ophalen, terwijl de maden uit je bak lopen, een Woonvisie aannemen die geen concrete oplossing biedt voor o.a. spoedzoekers, arbeidsmigranten, tiny houses en geen enkele garantie geeft dat er voldoende en juiste woningen binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaan worden. Een college dat zo overtuigd is van haar eigen gelijk dat zij zienswijzen en inspraak van inwoners naast zich neerlegt. En zo kent u er waarschijnlijk nog wel een aantal.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Continuïteit BO

Continuïteit BO

PUUR heeft vragen gesteld aan het college over de continuïteit van Bollenstreek Omroep (BO). Aanleiding hiertoe was door 
een artikel in het Leidsch dagblad van 27 januari j.l., daarin wordt  aandacht besteed aan de onrust omtrent een toekomstige samenwerking van RTV Katwijk en BO.

Klaarblijkelijk staat een meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad nog niet onverdeeld positief ten opzichte van de vorming van een krachtige streekomroep door genoemde partijen. Eerder onderzoek toonde aan dat een sterke (samengestelde) streekomroep de beste garantie voor de continuïteit zou geven. PUUR onderschrijft deze gedachte die de financiële steun vanuit de gemeente Noordwijk ook rechtvaardigt.

Onduidelijkheid in dit lopende dossier heeft mogelijk consequenties voor BO, en ook voor de daadwerkelijk snelle realisatie van een streekomroep dat in het belang van Noordwijk is. Om voorbereid te zijn op de vragen van de toekomst wil PUUR graag het volgende weten;
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Woningzoekenden vogelvrij verklaard en het eigen gelijk van het Noordwijkse college.

Woningzoekenden vogelvrij verklaard en het eigen gelijk van het Noordwijkse college.

Woningzoekenden Vogelvrij verklaard en het eigen gelijk van het Noordwijkse college. 
 

Op 26 januari jl. werd de Woonvisie voor Noordwijk door de gemeenteraad niet unaniem vastgesteld. 
 
Het eigen gelijk 
In een marathonzitting werd de door het college ingebrachte Woonvisie aangenomen. Overtuigd van zijn eigen gelijk werden door de wethouder verschillende ingebrachte wijzigingen, komende van zowel coalitie als oppositie, eenvoudig ter zijde geschoven. 
 
PUUR zette haar handtekening er niet onder omdat de Woonvisie grote hiaten kent. 
 
Vogelvrij: 
1.  Inwoners die betaalbare woningen zoeken zijn de dupe. De vastgestelde opbouw in verdeling van woningen geeft de ontwikkelaars de kans om uitsluitend sociale woningen te realiseren van rond de 325.000 euro. Voor vele woningzoekenden zullen deze woningen hierdoor buiten hun bereik zijn. Zij zijn door de coalitie vogelvrij verklaard en kunnen hun heil wat betreft dit college buiten het dorp Noordwijk zoeken. 
 
2. Alternatieve woonvormen voor starters (w.o. tiny houses), (semi) permanente woonvormen voor arbeidsmigranten, spoedzoekers, woonwagenbewoners etc. worden niet opgenomen in de visie. Ze bestaan daarmee niet en worden als vanzelf richting de illegaliteit geduwd. Vogelvrij! Zoek het maar uit zegt het college maar ben je ervan bewust we houden je wel in de gaten. 
 
3. En tenslotte is het grootste manco van de visie de overmoed. Opvallend was de herhaling van de eerder gehoorde lofzang op de eigen hoge ambitie en bouwstroom realisatie van het aantal woningen dat er nodig is om in de woningbehoefte te voorzien. Zolang je niet waarmaakt wat je belooft, kan dat als arrogante houding door woningzoekende worden opgevat, en dat begrijpt PUUR. 
 
Uitkomst 
PUUR gaat goed controleren wat er is beloofd en staan daarin niet alleen. Het zal niet al te lang duren voordat er meer inzicht komt in de waarheidsgetrouwe opzet van de bouwambitie. Dan zullen we zien wie er gelijk heeft en  dat wordt de start om het gesprek weer te openen en ons wederom in te spannen voor een fijn huis voor iedere inwoner van de gemeente Noordwijk. 


 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen ongewenste gevolgen nieuw tarief Bewonersparkeervergunning

Vragen ongewenste gevolgen nieuw tarief Bewonersparkeervergunning

In de Besluitenraad van 23 april 2020 is de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2020 aangenomen. Hierin zijn de volgende tarieven voor een bewonersparkeervergunning vastgesteld. Eerste bewonersparkeervergunning per jaar € 20,00, tweede € 50,00 en derde € 100,00.

PUUR is door de Wijkvereniging het Oude Zeedorp en inwoners uit andere (blauwe zone) wijken, die in aanmerking komen voor een bewonersparkeervergunning benaderd.

Zij ervaren het volgende:
a) bewoners met een eigen inrit/opstelplaats kunnen geen eerste bewonersparkeervergunning van € 20,00 per jaar aanvragen. Navraag bij Parkeerservice Noordwijk P1 leert dat auto 1 geparkeerd moet worden op de eigen inrit/opstelplaats en de huiseigenaar daarom niet in aanmerking komt voor een eerste bewonersparkeervergunning
b) sommige bewoners zonder een eigen oprit kunnen geen 1e bewonersparkeervergunning aanvragen.
c) huurders van huizen met een eigen inrit/opstelplaats wel in aanmerking komen voor een eerste bewonersparkeervergunning.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Samenvatting evaluatie armoede monitor

Samenvatting evaluatie armoede monitor

Extra aandacht voor kwetsbaren – Dat had wat PUUR betreft de subtitel van bovenstaande samenvatting moeten zijn. Een behandeling is aangekondigd en voorzien “ergens in het eerste kwartaal 2021”. Voor zo’n belangrijk onderwerp (en zeker in deze tijd) vraagt PUUR zich na het lezen af of de gemeente wel voldoende in controle is. Krijgt deze groep van Noordwijkse huishoudens wel de juiste aandacht?
 • Ca. 1000 huishoudens vallen binnen de genoemde beleidsgroep (120% bijstand).
 • Ca. 700 Noordwijkse huishoudens rekent men tot langdurige minima.
 • 43% heeft alleen een bijstandsuitkering (1052-1503 / mnd.)
Het rapport eindigt met een viertal tips gegeven vanuit de doelgroep. Opvallend daarin is (wederom) de tip (oproep) om meer en/of betere informatie vanuit de gemeente. En dan vooral niet alleen digitaal, omdat een digitaal medium er voor de doelgroep vaak niet is. Een dienstverlening die uitblinkt, moet voor deze doelgroep dus proactief en van mens tot mens. Dat werkt het klaarblijkelijk het beste. (en heeft preventief effect)
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Update schuldhulpverleningen (o.a. voor ZZP'ers)

Update schuldhulpverleningen (o.a. voor ZZP'ers)

Ons raadslid Toon van Tol heeft het college om een update gevraagd over de stand van zaken in de schuldhulpverlening en dan met name over de ZZP'ers. 

Aanleiding
 • Door corona zal het aantal mensen dat een beroep moet /gaat doen op de schuldhulpverlening, naar verwachting (sterk)stijgen.
 • Het betreft zowel mensen met/zonder een regulier dienstverband en/of uitkering, en ook een deel van de ZZP’ers (1 miljoen in geheel Nederland)
 • Dat laatste komt uit recente artikelen en diverse publicaties, maar ook vanuit tv uitzendingen zoals b.v. gezien op NPO 2,  Pointer d.d. 11 januari.
 • Noordwijk heeft circa 2500 ZZP‘ers. Daarvan is reeds bekend dat circa 2% tot een minimahuishouden gerekend kan worden. (bron: evaluatie en armoede monitor KWIZ 2019)
 • De voortdurende crises voert de druk bij kwetsbaren verder op en meer ZZP’ers zullen mogelijk in een penibele situatie, en/of schuldhulpverlening terecht komen.     
Puur 1 - www.puur1.nl

uw brief aan de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) dd. 18 december 2020

Geachte college,

Dank voor het delen van uw antwoord dd. 18 december jl. in reactie op de brief van de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) aan college en raad.

Uw beantwoording, mede uit naam van de gemeenteraad roept bij ons de volgende vragen op:

U geeft aan namens de  gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de Greenportgemeenten te reageren op het door de VON opgestelde rapport.

Wat zijn de redenen dat u het voortouw hebt genomen om te reageren namens de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders?
Waren er zwaarwegende redenen om relatief snel met een antwoord te komen op een toch wel uitgebreid rapport?
Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Namelijk ook bij u is bekend dat binnen de gemeenteraad van Noordwijk er bij sommige politieke partijen terughoudendheid bestaat ten aanzien van de uitvloeiselen van het ISG beleid.  En dat de behoefte er is om als Noordwijkse raad met de GOM, belanghebbenden en verantwoordelijk wethouder van gedachten te wisselen en informatie uit te wisselen over dit voor de GOM zo relevante beleidskader. Denk hierbij aan het uitgestelde Rondetafelgesprek.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 >