Aan de slag met flex-wonen, 'geen woorden maar daden'

Aan de slag met flex-wonen, 'geen woorden maar daden'

Tijdens de afgelopen RTG is wederom de noodzaak van realisatie flex-woningen gebleken. Het is dan ook goed dat er vastgoed locaties zijn aangedragen door de politiek en dat wethouder De Jong in gesprek gaat met de raad. Zoals hij in de RTG aangaf vergen de onderhandelingen over vastgoed, niet in eigendom van de gemeente, tijd gezien de verschillende belangen van de diverse betrokken stakeholders.
Op bouwgrond in eigendom van de gemeente kunnen echter binnen afzienbare tijd duurzame flex-units geplaatst worden. Vandaar dat PUUR mede namens GroenLink, CDA, D66, Bruisend Noordwijk en PvdA (logo zal nog worden toegevoegd door griffie)  bijgaande motie in de raad van morgen zal indienen. 

Wij hopen dat deze motie in het belang van hen die naarstig op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd zal worden aangenomen.
De gemeenteraad van Noordwijk;
In vergadering bijeen op 18 februari 2020;

Constaterende dat:
 • Er op 4 februari jl. tijdens de RTG een pleidooi gehouden is om met spoed woonunits te realiseren voor die groep inwoners die onverhoopt geen dak boven haar hoofd heeft.
 • De nadruk hierbij ligt op “spoed”, “betaalbaar”, “tijdelijk" en “legaal”
 • Politieke partijen met het college bestaand vastgoed (niet in eigendom van de gemeente) gedeeld hebben dat naar hun idee omgebouwd kan worden naar tijdelijke woonunits.
Overwegende dat:

Noodzaak
 • Het nijpende probleem van de huidige spoedzoekers met deze locaties niet binnen afzienbare tijd wordt opgelost
 • De noodzaak van tijdelijke woningen door de aanwezige raads- en commissieleden tijdens de RTG bevestigd werd.
 • Het een goede zaak is dat wethouder De Jong toegezegd heeft de nieuwe locaties die hij voor tijdelijke woningen op het oog heeft in vertrouwen met de raad te zullen delen.
 • Hij aangaf dat hij in gesprek, onderhandeling is over de verschillende locaties met de Woning Stichting(en) en eigenaren (“stakeholders”)
Kosten
 • Niet alle mogelijke locaties in eigendom zijn van de gemeente
 • De locaties aangekocht moeten worden en dit kosten met zich mee brengt
 • Het ongewis is of de gebouwen ooit aangekocht kunnen worden
 • De locaties geen woonbestemming hebben
 • Bestemmingsplannen hierop moeten worden aangepast
Niet binnen afzienbare termijn
 • Aankoop van gebouwen tijd kost
 • Bestemmingsplannen aanpassen een langdurig proces is –
 • een mogelijke gang naar de Raad van State bij bezwaar, het proces van eigendom verkrijging tot een lange weg maakt .
 • De termijn waarin aankoop en aanpassing bestemmingsplan zal plaatsvinden dan ook niet spoedig zal zijn.
 • Het nijpende probleem van de huidige spoedzoekers met deze locaties niet binnen afzienbare tijd wordt opgelost.
Flex-wonen
 • In samenwerking met de provincie Zuid Holland heeft het Expertise Centrum Flex-wonen de Handreiking “Aan de Slag met Flexwonen” opgesteld.
 • Het voorwoord van de gedeputeerde o.a zegt “wees creatief en realiseer tijdelijke flex-woonoplossingen”
 • Deze Handreiking geeft in stappen aan op welke wijze te berekenen hoe groot de woonbehoefte van spoedzoekers is in een gemeente en welke gebouwen en plekken in het aanbod kunnen voorzien.
Plekken
 • De gemeente Noordwijk heeft bouwgrond = plek in eigendom
 • De Noordwijkse Woningstichting heeft zich reeds verdiept in de aankoop en bouw van flex woonunits,
 • Zij heeft het proces voor aanvragen subsidie voor deze woonunits al succesvol doorlopen
 • De Handreiking “Aan de Slag met Flex-wonen” o.a. een project in Leiden beschrijft waar van hout gemaakte, energiezuinige en verplaatsbare woonunits gebouwd zijn voor de doelgroep spoedzoekers.
 • De wet voor de bouw van flex woonunits soepelere regelgeving kent, met als doel tijdelijke bouw t.o.v. reguliere bouw te versnellen (-> realisatie binnen afzienbare tijd).
Van mening dat:
 • Spoedzoekers geen baat hebben bij woorden maar wel bij daden
 • Gezien de bestaande vraag het moreel onverantwoord is om geen flex-woonunits te plaatsen op bouwgrond in eigendom van de gemeente
 • Er geen enkele gerechtvaardigde reden is waarom spoedzoekers in de steek worden gelaten.
Roept het college op:
 • Creatief aan de slag te gaan met snelle realisatie van flex-woningen
 • Het laag hangend fruit meteen te plukken – t.w. op bouwgrond in eigendom van de gemeente onverwijld flex-woonunits te plaatsen
 • Door te gaan met de zoektocht naar geschikte vastgoed locaties om aan de totale vraag op lange termijn te voldoen. En gaat over tot de orde van de dag
PUUR T. Visser-Danser
D66  D. Gutlich
Groen Links   L. Koppel
CDA  Th. Alkemade