Motie Deltaplan en Bronsgeest

Motie Deltaplan en Bronsgeest

De fractie van PUUR heeft samen met de andere oppositiepartijen, D66, Groen Links en PvdA, tijdens de raadsvergadering van 24 september 2019 bijgaande motie ingediend. 
De gemeenteraad van Noordwijk;
in vergadering bijeen op 24 september 2019;

Gezien:
 • De brief van het college van burgemeester en wethouders d.d.12    augustus 2019 inzake het Deltaplan wonen en Bronsgeest;
 • De brief van de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting      Huurdersbelangen Noordwijk d.d. 2 september jl.;
 • De brief van de Woningstichting Sint Antonius van Padua d.d. 13  augustus jl.;
 • De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties PUUR,D66,GroenLinks en PvdA d.d. 20 september 2019;

Overwegende dat
 • Bronsgeest voor de kern Noordwijk de enige locatie is waar, na realisering van Offem-Zuid, binnen afzienbare tijd en op forse schaal invulling kan worden gegeven aan de lokale en regionale woningbouwbehoefte in met name de sociale sfeer;
 • De gronden in Bronsgeest grotendeels in eigendom zijn van de gemeente Noordwijk en de ontwikkeling van woningbouw aldaar reeds geruime tijd is verankerd in lokaal, regionaal een provinciaal beleid;
 • Het niet (volledig) benutten van de locatie Bronsgeest leidt tot a. een ongewenste verstoring in de toch al beperkte bouwstroom van dringend gewenste (sociale) woningen en b. grote nadelige financieĢˆle consequenties voor de gemeente en haar inwoners;

Constaterende dat
 • Het college thans voorstelt om ter compensatie van (een deel van) Bronsgeest op zoek te gaan naar andere woningbouwlocaties in het Noordwijkse buitengebied;
 • Het vigerend lokaal, regionaal en provinciaal ruimtelijk beleid geen ruimte biedt voor deze alternatieve bouwlocaties hetgeen een snelle ontwikkeling daarvan onmogelijk maakt;
 • De door het college voorgestelde aanpak opnieuw leidt tot teleurstellingen bij de Noordwijkse woningzoekenden alsmede bij de twee Noordwijkse woningbouwstichtingen;
 • Het niet volledig benutten van Bronsgeest, aldus het college, leidt tot een af te boeken verlies van € 9.000.000 tot € 12.000.000;
 • Het niet volledig benutten van Bronsgeest bovendien leidt tot een gemist voordelig financieel resultaat dat kan worden benut voor andere gewenste ontwikkelingsplannen in binnenstedelijk gebied;


Verzoekt het college
 • Met kracht te bevorderen dat nog in deze collegeperiode een start wordt gemaakt met de bouw van woningen in Bronsgeest;
 • De thans voorgenomen, beperkte, ontwikkeling van Bronsgeest te beschouwen als een eerste fase van deze planontwikkeling waarbij opvolgende fasen niet mogen worden uitgesloten c.q. geblokkeerd;
 • Het initiatief van de Noordwijkse woningstichting voor het realiseren van ca. 100 tijdelijke woningen in Bronsgeest op korte termijn mogelijk te maken;
 • Bij de verdere uitwerking van het Deltaplan wonen te voorkomen dat moet worden afgeboekt op de grondwaarde in Bronsgeest.

en gaat over tot de orde van de dag.