PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR wil geen parkeerverhoging

PUUR dient een AMENDEMENT in INZAKE DE KADERNOTA PARKEREN 2020 en VERORDENING PARKEERBELASTING NOORDWIJK 2020

TOELICHTING
De fusie mag geen belastingverhoging tot gevolg hebben. Nu de reden van de verhoging van de inwonersvergunning de aanname van het college is dat door de fusie meer vergunningen uitgegeven gaan worden (aan Zilkers en Noordwijkerhouters) zijn de inwoners Noordwijk Zee en Binnen de dupe van de fusie. Het is een aanname waarvan het maar zeer de vraag is of het daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Daarnaast moet schaalvergroting juist kosten verlaging met zich meebrengen.

 
De bewoners van de woonwijken in Noordwijk Zee zullen veel overlast ervaren nu er één tarief voor de gehele gemeente wordt voorgesteld. De parkeerdruk zal in de wijken toenemen nu er geen financiële prikkel meer zal zijn voor de dagtoerist om zijn auto te parkeren op de parkeerterreinen en doorgaande straten waar nu een lager tarief geldt dan in de woonwijken.

De aantrekkelijkheid van de Kerkstraat en omgeving voor de snelle boodschap zal afnemen nu de parkeertarieven op de Kloosterplein twee en een half keer hoger worden.

De tarieven voor de bewonersvergunning voor de 2e en 3e auto worden respectievelijk twee en een halve keer en vijf keer duurder om de noodzakelijk opbrengstverhoging volgens de Programmabegroting 2020 te dekken (€250.000 structureel) worden ook. De begroting te dekken via een belastingverhoging ten koste van het woongenot van de bewoner mag niet.

Het AMENDEMENT luidt als volgt: 
De gemeenteraad van Noordwijk;

in vergadering bijeen op 23 april 2020;

wijzigt het besluit behorende bij het raadsvoorstel verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020 als volgt:

1.Vast te stellen
a.de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020, met dien verstande dat

- in artikel 2 lid 2 van de Tarieventabel parkeerbelasting Noordwijk 2020 de bedragen  Bewoners van de bewonersparkeervergunning, zoals vermeld onder a tot en met c van respectievelijk “€ 20,-, € 50,-,
€ 100,-“ per jaar worden gewijzigd in:
alle bedragen a tot en met c naar “€ 20,-“ per jaar.

- in artikel 2 lid 2 van de Tarieventabel parkeerbelasting Noordwijk 2020 het bedrag voor de Inwonersvergunning, zoals vermeld onder d van “€ 50,-“ per jaar, wordt gewijzigd in:
“€ 20,-“ per jaar.

- in artikel 2 lid 1 van de Tarieventabel parkeerbelasting Noordwijk 2020 alle tabellen (behalve de dagkaart van € 10,00 per dag) te schrappen en te vervangen door:

In het bewonersgebied Noordwijk aan Zee geldt een tarief van €3,00 per uur. Buiten het bewonersgebied €1,00 per uur voor de eerste twee uur en daarna €2,00 uur per uur. In Noordwijk Binnen geldt (Kloosterplein/Raadhuisstraat) een tarief van €0,40 per uur.