Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar.

Realisatie Noordwijkse woonopgave ambitie in de komende 10 jaar.

In de raad van 27 oktober jl heeft PUUR één vraag aan de wethouder gesteld in relatie tot de realisatie van zijn woonambitie. Een ambitie die wij overigens ondersteunen. Deze ene vraag was gebaseerd op de ‘weegschaal’ in uw raadsbrief van 26 oktober jl.

Tot twee keer toe hebben wij door gegoochel met getallen zijn antwoord niet kunnen volgen. En achteraf nog steeds niet. Nu een helder antwoord door de wethouder helaas niet op tafel is gekomen, stellen wij de vragen conform art 39 RvO. Dat doen we mede namens vele inwoners die ons snel na de raadszitting van dinsdag jl. om een toelichting op de cijfers vroegen.

 

De weegschaal getekend in de raadsbrief van 26 oktober jl. laat de Noordwijkse woonbehoefte zien inclusief diverse ambitie-varianten voor de jaren 2019 - 2029 (<10 jaar).

Vragen:

Moeten voor het behalen van de bovengenoemde bouwopgave ambitie tot 2029 niet alle nu bekende en beschikbare locaties direct en ten volle worden benut om zo het gestelde 100% doel (2580 woningen) te bereiken? Zo neen, hoe gaat u de opgave dan realiseren? Graag uw antwoord met cijfers en locaties onderbouwen. (daarin a.u.b. NIET de andere “weegschaal ambities” van 130% , 145% of 148%  in uw antwoord betrekken).
Hoeveel hectares grond denkt u voor de komende jaren nodig te hebben om de opgave (en ambitie) voor de zeer korte periode tot 2029 succesvol af te sluiten?
Heeft u de gehele potentie van 660 woningen in Bronsgeest niet heel hard nodig om binnen 10 jaar in de woonbehoefte van Noordwijk te voorzien? Zo neen, waarom niet? Op welke locaties gaat u ze dan wel realiseren?
Deze vragen stellen wij in het bijzonder op dit moment in het kader van een zorgvuldige voorbereiding op het komende debat over de invulling van de Noordwijkse woonbehoefte (woonvisie) versus aanwezige/bekende bouwlocaties.  Wij zien uw beantwoording graag tijdig tegemoet.