Schriftelijke vragen inzake Offerte aanvraag Bronsgeest

Schriftelijke vragen inzake Offerte aanvraag Bronsgeest

De fractie PUUR heeft samen met GroenLinks, D66 en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake: 

1. Offerteaanvraag Bestemmingsplan Bronsgeest – brief college 18 december jl.
zaaknummer 8063
2. Bestuurlijke termijnagenda – 23 december 2019 – Zaaknummer 13962
 
Aanleiding
Ad. 1. In uw brief met bijlage van 18 december jl. informeert u de raad dat u onlangs besloten heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan Bronsgeest gestart in 2017 te beëindigen alsmede opdracht te verlenen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.
In de bijlage t.w. de brief van 11 december  - offerte aanvraag - aan het bureau Van Riezen en Partners kunnen wij lezen dat:
In 2017 het voorontwerpbestemmingsplan Bronsgeest onderwerp is geweest van inspraak en er vooroverleg is geweest met betrokken andere overheden en stakeholders;
Er destijds meerdere inspraakreacties zijn ingediend alsmede reacties met betrekking tot het vooroverleg.;
De ingediende reacties opgenomen zijn in een concept ‘Nota van beantwoording inspraak en vooroverleg’;
Er nu besloten is om Bronsgeest slechts voor een gedeelte te bebouwen en voor het niet aan te wenden gedeelte alternatieve locatie(s) te zoeken.
De exacte begrenzingen hiervan in het vervolg nog nader worden bepaald;
U Van Riezen vraagt een offerte uit te brengen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan met een Plan van Aanpak plus een planning.

Ad 2. Op pagina 6. van de bestuurlijke termijn agenda staat: “Met ontwikkelende partijen: Achmea, V/D Wiel en Bouwfonds zijn afspraken (11 december 2019) gemaakt voor gezamenlijke opstellen van stedenbouwkundig plan. Voorstel wordt intern besproken met de verschillende directies. Reactie wordt medio januari verwacht. ‘

Vragen
Ad1.
1) Welke verwachtingen zijn naar uw idee in de periode 2017 -  2019 gewekt bij:
- de inspraakavond aanwezige inwoners en andere stakeholders?;
- hen die zienswijze hebben ingediend?;
- de betrokken overheden?

2)Welke kadastrale begrenzingen heeft u aan het bureau meegegeven? Toelichting: Het is naar ons idee moeilijk om een reële offerte uit te brengen zonder de kennis van de exacte begrenzing.

3)Welke overige randvoorwaarden heeft u bij de opdracht aan het bureau gesteld? Wij ontvangen graag een afschrift van de officiële uitvraag aan het bureau.

4)Wanneer verwacht u de offerte te ontvangen?

5)Graag ontvangen wij een afschrift van de offerte op het moment dat deze in uw bezit is.

Ad 2.
1)Wat behelzen de afspraken?

2)Waarom heeft u de Raad hierover niet geïnformeerd?

3)Wanneer gaat dit gebeuren?