Schriftelijke vragen over afmetingen strandpaviljoens

Schriftelijke vragen over afmetingen strandpaviljoens

De fractie van PUUR heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college aangaande de toegestane afmetingen van de strandpaviljoens.  
Aanleiding
Het nieuwe strandseizoen staat voor de deur, de tijdelijke paviljoens zijn al weer opgebouwd en/of gaan de komende weken open.

In de strandnota van de gemeente Noordwijk staan de toegestane afmetingen van de exploitatievlakken van de strandpaviljoens vermeld. Deze zijn bevestigd in het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Naast de standaard 1000m2 (strand en terras) mag er een strandterras geëxploiteerd worden  van maximaal 250m2, onder de voorwaarde dat een vergunning hiervoor wordt aangevraagd vóór aanvang van het seizoen.

Op zonnige dagen leert de ervaring, worden de toegestane commerciële m2 regelmatig overschreden, waardoor mondjesmaat “vrij” strand overblijft.

Door de maximale grenzen van exploitatie vlakken per paviljoen permanent zichtbaar te markeren weten zowel de paviljoeneigenaren, de verhuurders van strandstoelen als ook de strandbezoekers waar zij aan toe zijn.

De gemeente Katwijk stelde recentelijk vóór aanvang van het seizoen, door middel van een “nulmeting”, de toegestane exploitatievlakken op het strand vast en gaf aan hierop te zullen handhaven.


Vragen
Op welke wijze denkt het college op de in het bestemmingsplan vastgestelde exploitatievlakken te kunnen handhaven als de afmetingen hiervan niet permanent duidelijk zichtbaar zijn voor de paviljoenhouders, de strandstoel verhuurders en de “vrije” strandbezoekers?

Een manier zou kunnen zijn om bij de start van het strandseizoen de exploitatievlakken inclusief de aangevraagde 250m2 strandterras in te meten (in lijn met de Katwijkse “nulmeting”) en ze zichtbaar voor een ieder te markeren.

Hoe kijkt het college tegen een dergelijk wijze van inmeten en markeren en vervolgens hierop te handhaven aan?

Is het college bereid om nog dit seizoen te starten met een jaarlijkse  “nulmeting” om misstanden te voorkomen?

Hoeveel exploitanten hebben bij de gemeente kenbaar gemaakt dat zij van de mogelijkheid om 250m2 strandterras te exploiteren gebruik willen maken?

Graag zien wij uw antwoord tegemoet.
Hoogachtend,
Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter PUUR