Schriftelijke vragen over Individueel fietsgebruik op het strand

Schriftelijke vragen over Individueel fietsgebruik op het strand

Naar aanleiding van de brief van het college over de motie 'Fietsgebruik op het strand' die op 24 september jl. is ingediend, heeft PUUR opnieuw vragen gesteld aan het college. 

Aanleiding
Op 24 september jl. is de motie “Fietsgebruik strand” door de raad aangenomen. PUUR heeft met deze motie ingestemd aangezien de essentie van deze motie naar onze mening is dat in de periode van 1 oktober tot 1 maart op het gehele Noordwijkse strand, zonder de noodzaak van een vergunning, gefietst mag worden. Dat het college ontheffing verleend van het in de APV gestelde verbod hierop.
 

Het college schrijft in haar brief van 25 november jl. dat zij er vanuit gaat dat niet een algemene ontheffing van het verbod door haar moet worden verleend. Zij zien de motie als een oproep om te komen tot een ruimhartiger vergunningen beleid voor fietsen op het strand.
Zoals de laatste alinea van de brief van het college aangeeft wordt het huidige beleid “slechts” aangepast, in die zin dat er ruimhartiger dan tot op heden het geval was, ontheffingen zullen worden verleend aan fietsverenigingen en individuele fietsers. Naar onze mening onnodige administratieve bureaucratie waar we juist vanaf willen.
Naar ons idee heeft u met deze interpretatie van de motie de raad en met name de fietsers, want daar gaat het toch om, blij gemaakt met een dode mus.

Vragen

1. Bent u bereid om, nu u naar onze mening de motie op een onjuiste wijze hebt uitgelegd, de motie zo uit te leggen zoals hij wel bedoeld was. Met andere woorden individueel fietsgebruik op het Noordwijkse strand bij wijze van een pilot in de periode 1 oktober – 1 maart toe te staan door het verlenen van een algemene ontheffing van het fietsverbod? In geval van “neen”, waarom wilt u niet in de geest van de motie handelen?

2. Indien u bereid bent om wel in de geest van de motie, individueel fietsgebruik op het strand zonder vergunning toe te staan, vloeit hier naar onze mening uit voort dat het individueel fietsgebruik op het strand voor beide Boulevards in de betreffende periode is geoorloofd, met uitzondering op zon- en feestdagen na het tijdsstip van 12.00 uur. Onderschrijft u deze implicatie? Zo neen, waarom niet?

3. Zoals de motie ook beschrijft zou het o.i. goed zijn om na een proefperiode van twee jaar het effect van het fietsen op het strand te evalueren. Deelt u onze mening? Indien dit niet het geval is waarom niet?