Schriftelijke vragen over Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

Schriftelijke vragen over Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

PUUR heeft samen met Groen Links, PvdA en D66, artikel 39 vragen gesteld aan het college inzake de prestatieafspraken over wonen.
Aanleiding:
Uit het persbericht van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) van 26 februari 2020 blijkt dat de huurdersorganisatie zich niet kan vinden in de plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Met het niet zetten van een handtekening onder de Prestatieafspraken wil de SHN een signaal afgeven aan de politieke partijen in de gemeenteraad. 
 
Dit persbericht vormt de reden aan u de volgende vragen voor te leggen:
Vragen
Deelt u de zorg van de SHN over het oplopende tekort aan sociale huurwoningen in de komende jaren?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, kunt u aangeven hoe groot het tekort aan sociale huurwoningen zou kunnen zijn in 2030?

Kunt u bij de schatting van het tekort twee opties laten zien namelijk een optimistische en een minder optimistische variant?

Welke mogelijkheden ziet u om de optimistische variant werkelijkheid te laten worden?

Welke mogelijke rol ziet u voor de provincie om de optimistische variant uit te laten komen?

Bent u van plan om het verschil van mening met de SHN voor te leggen aan de Minister zoals bedoeld in Artikel 44 lid 4 t/m 6 van de Woningwet?
Zo nee, waarom niet?

Hoe groot acht u de kans dat de Minister zich meer gaat bemoeien met aanwijzen woningbouwlocaties in Noordwijk?

Ziet het college een mogelijkheid om het tekort aan permanente sociale huurwoningen tijdelijk op te vangen via tijdelijke woningen?
Zo ja, op welke plek gaat u deze realiseren?

Namens de fracties van
GroenLinks,           D66,           PUUR,                      PvdA,
Louis Koppel          Dick Gütlich   Taetske Visser-Danser      Jan Janson