Schriftelijke vragen 'Vervallen motie' flexwonen - geen woorden maar daden

Schriftelijke vragen 'Vervallen motie' flexwonen - geen woorden maar daden

In de RTG van 4 februari jl. en 3 maart jl. is een pleidooi gehouden om met spoed woonunits te realiseren voor die groep inwoners die onverhoopt geen dak boven het hoofd heeft. De nadruk hierbij ligt op “spoed”, “betaalbaar”, “tijdelijk" en “legaal”.

Door een ordevoorstel in de raad van 18 februari jl. van de zijde van NZLokaal is een motie van PUUR, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en Bruisend Noordwijk, zonder besproken te zijn van de agenda afgehaald. Het democratische openbare debat heeft daardoor helaas over dit actuele thema niet kunnen plaatsvinden.
Bij navraag blijkt dat een motie een wettelijk recht van een raadslid is. Dit kan hem door een orde voorstel niet worden afgenomen. Met deze kennis waren wij voornemens de motie wederom in te dienen in de raadsvergadering van 24 maart a.s. Nu deze vergadering uitgesteld is vanwege de corona crisis hebben PUUR, GroenLinks, PvdA, D66 en Bruisend Noordwijk besloten de motie om te zetten in onderstaande vragen, aangezien wij er van overtuigd zijn dat de Noordwijkse spoedzoekers door het college niet in de steek gelaten mogen worden. Om de vragen in de juiste context te plaatsen is de “vervallen” motie ‘Aan de slag met flexwonen –geen woorden maar daden bij’ als bijlage toegevoegd.
 
Collegebrief aan de gemeenteraad van 18 maart jl. – vraag over spoedzoeker
In de RTG van 3 maart jl. is het college gevraagd de definitie van spoedzoeker te formuleren. Dit naar aanleiding van het inspreken door en een brief aan het college van twee inwoners. Hieruit blijkt dat de Woning Stichting Antonius van Padua al sinds 2,5 jaar wacht op een antwoord van de gemeente op haar vraag wat de definitie is van een spoedzoeker. Zonder deze definitie kan zij voor deze doelgroep geen passende huisvesting faciliteren.
In de Noordwijkerhoutse raad van 8 maart 2018 is de motie van de PvdA - “Huisvesting spoedzoekers” aangenomen. Deze motie is, 2 jaar later nog steeds uitstaande. (bijgaand de motie)

Uit uw brief van 18 maart jl  blijkt dat u de urgentie van de spoedzoekers problematiek niet serieus neemt. U schrijft dat de verschillende doelgroepen worden meegenomen en verder uitgewerkt zullen worden in de woonvisie die op dit moment wordt opgesteld. Mocht u uw planning halen dan zal deze in mei 2020 aan de raad gepresenteerd worden en voor de zomer vrijgegeven worden voor inspraak.

We kunnen concluderen dat door uw gebrek aan doortastendheid: de term spoedzoeker pas ruim na de zomer gedefinieerd zal zijn.

Spoedzoekers hebben geen baat bij woorden maar wel bij daden. In een woonvisie kunnen zij niet wonen en lang wachten op een definitie ook niet!!!. Het water staat tot aan hun lippen. Gezien de urgentie is het moreel onverantwoord om niet z.s.m. de term spoedzoeker te definiëren en flex-woonunits te plaatsen op grond in eigendom van de gemeente. Er is geen enkele gerechtvaardigde reden om spoedzoekers in de kou te laten staan.

Een bijeenkomst in beslotenheid zoals door u voorgesteld kan gaan over te verwerven gronden gezien de verschillende financiële belangen van betrokkenen. De discussie over gronden in eigendom van de gemeente kan in het openbaar plaatsvinden aangezien wervingskosten niet ter discussie staan.

Vragen:
Hoe urgent is voor u de spoedzoekers problematiek op een schaal van 0-5 (niet – zeer)? Wat is de reden van uw keuze voor deze plaats op de schaal?
Bent u bereid de definitie spoedzoeker spoedig te formuleren en hiermee niet te wachten tot de woonvisie is vastgesteld? Zo neen waarom niet? Zo ja, wanneer zult u deze delen met de raad?
Hoeveel percelen niet-bebouwde grond heeft de gemeente in eigendom?
Welke locaties betreft dit en van wat zijn de oppervlakten ervan (m2)?
Wij zijn van mening dat u laaghangend fruit meteen kunt plukken t.w. onverwijld flex woningen realiseren op percelen niet-bebouwde grond in eigendom van de gemeente. Deelt u onze mening? Indien dit niet het geval is waarom niet? Indien u onze mening deelt wanneer zullen de eerste woningen geplaatst worden?