Vragen over aanvullende compensatie mede-overheden vanuit Den Haag

Vragen over aanvullende compensatie mede-overheden vanuit Den Haag

De gevolgen van de corona crisis komen steeds beter in beeld, ook de financiële gevolgen.
Naast de lokale ondersteuning (zoals in Noordwijk) , draagt ook de centrale overheid daarin bij.
Op 31 augustus is door minister Ollongren een brief verstuurd aan de kamer met een aanvullende pakket financiële compensaties. Naast bekende zaken als gemeentelijk inkomstenderving en ondersteuning van gemeentelijke regelingen, zijn er nu ook extra compensaties voor lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd (scouting / speeltuin) en buurt- en dorpshuizen.

 
De fractie van PUUR heeft de volgende vragen aan het college gestuurd: 
- Noordwijk kent ook een ruim aantal culturele- en vrijwilligersorganisaties voor de jeugd, speeltuinen en scouting alsmede buurt- en dorpshuizen. Deze worden specifiek genoemd in het laatste aanvullende compensatiepakket. Heeft u al geïnventariseerd, of bent u concreet op de hoogte, welke financiële noden er binnen deze groepen zijn binnen Noordwijk?
- Indien niet, hoe voortvarend kunt u de potentiële nood alsnog in kaart brengen en toezeggen?  
In totaal is er door Den Haag nu 1,5 miljard compensaties toegezegd aan medeoverheden waaronder gemeenten.
- Hoe concreet en voortvarend is de gemeente Noordwijk nu met deze aangekondigde compensaties, buiten de compensaties voor gemeentelijke inkomstenderving, aan de slag gegaan?
- Welke compensaties zijn er al doorgeleid e/o toegezegd aan andere lokale organisaties, instellingen en (sport)verenigingen?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
Namens de fractie PUUR, Toon van Tol