Schriftelijke vragen 'Vervallen motie' flexwonen - geen woorden maar daden

Schriftelijke vragen 'Vervallen motie' flexwonen - geen woorden maar daden

In de RTG van 4 februari jl. en 3 maart jl. is een pleidooi gehouden om met spoed woonunits te realiseren voor die groep inwoners die onverhoopt geen dak boven het hoofd heeft. De nadruk hierbij ligt op “spoed”, “betaalbaar”, “tijdelijk" en “legaal”.

Door een ordevoorstel in de raad van 18 februari jl. van de zijde van NZLokaal is een motie van PUUR, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en Bruisend Noordwijk, zonder besproken te zijn van de agenda afgehaald. Het democratische openbare debat heeft daardoor helaas over dit actuele thema niet kunnen plaatsvinden.
Bij navraag blijkt dat een motie een wettelijk recht van een raadslid is. Dit kan hem door een orde voorstel niet worden afgenomen. Met deze kennis waren wij voornemens de motie wederom in te dienen in de raadsvergadering van 24 maart a.s. Nu deze vergadering uitgesteld is vanwege de corona crisis hebben PUUR, GroenLinks, PvdA, D66 en Bruisend Noordwijk besloten de motie om te zetten in onderstaande vragen, aangezien wij er van overtuigd zijn dat de Noordwijkse spoedzoekers door het college niet in de steek gelaten mogen worden. Om de vragen in de juiste context te plaatsen is de “vervallen” motie ‘Aan de slag met flexwonen –geen woorden maar daden bij’ als bijlage toegevoegd.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
PERSBERICHT 'VINGER AAN DE POLS'

PERSBERICHT 'VINGER AAN DE POLS'

PUUR heeft het volgende PERSBERICHT verstuurd: 
Vinger aan de pols

Het college van burgemeester en wethouders geeft toe in haar antwoorden op vragen van de PUUR fractie dat het verstrekken van afschriften van collegebrieven aan de gemeenteraad te wensen overlaat.

Het betreft hier brieven van de inwoners of belanghebbenden die aan de gemeenteraad gericht zijn en op verzoek van de raad door het college worden afgehandeld.

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Vragen over Gemeentelijke onderscheidingen

Vragen over Gemeentelijke onderscheidingen

Onlangs werd acteur Paul van Gorcum geëerd met een door burgemeester Verkleij onthulde tegel op het trottoir bij de ingang van de Muze. Mensen en organisaties kunnen zich onderscheiden door hun grote inzet, prestaties of betrokkenheid bij de gemeente. Onderscheidingen zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Het is belangrijk dat voor elke vorm van erkenning criteria worden gehanteerd die moeten worden nageleefd. 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen over Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

Schriftelijke vragen over Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

PUUR heeft samen met Groen Links, PvdA en D66, artikel 39 vragen gesteld aan het college inzake de prestatieafspraken over wonen.
Aanleiding:
Uit het persbericht van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) van 26 februari 2020 blijkt dat de huurdersorganisatie zich niet kan vinden in de plannen voor de bouw van sociale huurwoningen. Met het niet zetten van een handtekening onder de Prestatieafspraken wil de SHN een signaal afgeven aan de politieke partijen in de gemeenteraad. 
 
Puur 1 - www.puur1.nl
PUUR VRAAGT INTERPELLATIE DEBAT

PUUR VRAAGT INTERPELLATIE DEBAT

PUUR heeft een interpellatie debat aangevraagd voor de raad van 24 maart a.s. Volgens de gemeentewet is het een recht van een volksvertegenwoordiger om een debat aan te vragen over een niet-geagendeerd onderwerp en inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen.

PUUR wil van wethouder Van den Berg weten of hij de gemeenteraad in de afgelopen raadsvergadering juist heeft geïnformeerd.

De reden om deze vraag aan de wethouder te stellen is dat de bewoners van de Zonnekant van mening zijn dat wethouder Van den Berg hen telefonisch beloofd heeft met hen in gesprek te gaan over het dossier snippergroen.
Puur 1 - www.puur1.nl
Aantal verleende bouwvergunningen

Aantal verleende bouwvergunningen

Het aantal vergunningen verleend door de gemeente Noordwijk voor de bouw van woningen ten opzichte van 2018 (vorige coalitieperiode) is hard achteruit gegaan. Dit baart PUUR zorgen, het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst gebouwd gaat worden. (bron Leidsch Dagblad vrijdag 21 februari 2020).

 
Puur 1 - www.puur1.nl
Aan de slag met flex-wonen, 'geen woorden maar daden'

Aan de slag met flex-wonen, 'geen woorden maar daden'

Tijdens de afgelopen RTG is wederom de noodzaak van realisatie flex-woningen gebleken. Het is dan ook goed dat er vastgoed locaties zijn aangedragen door de politiek en dat wethouder De Jong in gesprek gaat met de raad. Zoals hij in de RTG aangaf vergen de onderhandelingen over vastgoed, niet in eigendom van de gemeente, tijd gezien de verschillende belangen van de diverse betrokken stakeholders.
Op bouwgrond in eigendom van de gemeente kunnen echter binnen afzienbare tijd duurzame flex-units geplaatst worden. Vandaar dat PUUR mede namens GroenLink, CDA, D66, Bruisend Noordwijk en PvdA (logo zal nog worden toegevoegd door griffie)  bijgaande motie in de raad van morgen zal indienen. 

Wij hopen dat deze motie in het belang van hen die naarstig op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd zal worden aangenomen.
Puur 1 - www.puur1.nl
Geen antwoord ontvangen van college over brieven aan bewoners

Geen antwoord ontvangen van college over brieven aan bewoners

In de raad van 15 oktober 2019 heeft de PUUR fractie het college gevraagd een afschrift te mogen ontvangen van de antwoorden van het college op de volgende brieven van inwoners:

 
Puur 1 - www.puur1.nl
College kiest voor geen extra geld om eenzaamheid te bestrijden

College kiest voor geen extra geld om eenzaamheid te bestrijden

PUUR heeft haar best gedaan om meer middelen beschikbaar te krijgen voor de bestrijding van eenzaamheid.
 
Puur 1 - www.puur1.nl
Schriftelijke vragen over Deltaplan wonen en Bronsgeest

Schriftelijke vragen over Deltaplan wonen en Bronsgeest


De fractie van PUUR heeft samen met de andere oppositie partijen vragen gesteld aan het college over het Deltaplan woningbouw en Bronsgeest.

Aanleiding
Bij brief van 12 augustus jl. informeert het college ons over het Deltaplan voor de woningbouw en een oplossingsrichting voor Bronsgeest. Het college stelt een oplossing te hebben gevonden voor het probleem dat de coalitie van NZ-Lokaal, CDA, VVD en Lijst Salman Noordwijk over zich heeft afgeroepen door de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Bronsgeest met 660 woningen, waarvan 240 woningen in de sociale sector, te blokkeren.
Puur 1 - www.puur1.nl
< 1 2 >